كاپيتان رئال در كنار سيلزدهها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســرخيو راموس در كنار كودكان ســيلزده اهل پرو. همين چند وقت پيش بود كه بارشهاي گسترده و غيرمنتظره در پرو، مردم اين كشور را گرفتار ســيالب- مهيبترين ســيالب در 30 سال گذشــته- كرد و جان بيش از 70 نفر را گرفت. بعد از اين اتفاق، سرخيو راموس اين بار نه بهعنوان كاپيتان رئال، بلكه در قامت ســفير يونيســف به پرو سفر كرد و در جمع كودكان ســيلزده اين كشور حاضر شد. راموس درباره ديدارش با كودكاني كه ســيل آنها را بيخانمان كرده، گفته: «همه كودكان حق دارند از كودكيشــان لذت ببرند. اين كودكان به من گفتند كمكهاي يونيسف چقدر زندگيشان در روزهاي اخير را تغيير داده و من هم وظيفه خودم ميدانم كه در تغيير شرايط آنها، كمك كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.