دستاورد بزرگ فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

سرانجام بخشــي از امكانات سختافزاري كه مربي پرتغالي براي آمادهسازي بهتر تيمملي مد نظر داشت، آماده شد و به بهرهبرداري رســيد تا بعد از مدتها خنده را بر لب او ببينيم. منظورمــان )P.E.C( يا همــان مركز جامع آمادهســازي تيمهاي ملي فوتبال ايران در ردههاي ســني مختلف است كه با امكانات و تجهيزات پزشكي، آمادهسازي و آناليز به مرز بهرهبرداري رسيد. درستتر شــايد اين باشد كه بگوييم كارلوس كيروش بعد از سالها به بخشــي از اهدافش كه در راستاي آمادهسازي حرفهاي تيمهاي ملي مد نظر داشت، رسيد. اليت سنتر كه در همسايگي ايفمارك توســط فدراسيون فوتبال ساخته و تجهيز شده، بهعنوان دســتاوردي بزرگ همزمان با قطعي شدن دومين صعود متوالي ايران به جام جهاني بهرهبرداري شــد و در اختيار كارلوس كيروش و ديگر مربيان تيمهاي ملي قرار گرفت تا مرد پرتغالي از اين به بعد با نظم و ساختار بهتري به فكر آمادهسازي تيمهاي ملي باشد. ســاختماني مجهز به امكانات پزشكي، بدنسازي، ريكاوري، آناليز و برگزاري نشســتهاي همفكري مربيان كه ميتواند انقالب بزرگي در رده ملي ايران به راه بيندازد. كيروش كه از ابتداي ورود به ايران چنين ايدههايي را در ســر داشت و گاه به زبان ميآوردشان، بعد از سالها جنگ و جدل بخشي از اين ايده را عملي كرد تا خنده بر لبانش بنشيند. اليت سنتر كه چهارشنبه شب در ديدار كارلوس با اصحاب رسانه رونمايي شد، ميتواند بزرگترين دستاورد فدراسيون فوتبال بعد از صعود دوباره به جام جهاني تلقي شود چرا كه با بهرهبرداري از اين ساختمان حاال كيروش بيشتر ميتواند تاثيرگذاري خود را در تمام ردههاي ملي ايران نشان بدهد. عالوه بر آن تمــام بازيكناني كه به پيراهن مقدس ايران در ردههاي مختلف سني ميرسند از اين پس در اين ساختمان تمام مراحل آمادهســازي، ريكاوري و پزشــكي را پشت سر خواهند گذاشــت تا تفاوت را احساس كنند و بدانند به چه جايگاه ارزشــمندي رســيدهاند و در پي اين آگاهي، براي حفظ آن جنگندگي را سرلوحه كار خود قرار دهند. ســاختمان اليت ســنتر ســالها بود جاي خالــياش در هزينههــاي ميلياردي فوتبال ملي و باشــگاهي ايران خالي بود كه با سماجتهاي مرد پرتغالي سرانجام به فوتبال ايران هديه شــد تا به زودي تاثير اين نظم و بها دادن به تيمهاي ملي در مجامع بينالمللي مشاهده شود. فوتبال ايران امروز بيش از هميشه به زندگي حرفهاي نزديك شده و شايد وقت آن رسيده است كه سقف آرزوهايمان را هم از صعود به جام جهاني باالتر ببريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.