ركورد بیفايده

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درست 10 روز پيش بود كه چيك تيوته به دليل ايســت قلبي در تمرين تيمش درگذشت. حال آنكه پيش از او هم فوتباليســتهاي بسياري به داليل مشــابه جان خود را از دست داده بودند. نتيجه يك بررســي كه در نيجريه صورت گرفت، نشــان ميدهد 75 درصد فوتباليستهايي كه به اين طريــق جان خود را از دســت دادهاند، نژاد آفريقايــي دارند. در ســال 2016 پاتريك اكنگ كامرونــي در دقيقــه 70 يك مســابقه در ليگ فوتبــال روماني بر زمين افتاد و دو ســاعت بعد، به دليل نارسايي قلبي جان خود را از دست داد. يك سال پيش از او ديويد اونيا نيجريهاي در يك مســابقه به زمين افتاد و كمتر از يك ساعت بعد درگذشت. در ســال 2013 سكو كامارا بازيكن اهل مالي در يــك تمرين فوتبالي در اندونزي بيهوش شــد و پيش از آنكه به بيمارستان برسد، به دليل ايست قلبي فوت كرد. هنري چينونسو ايهلور كه او هم اهل نيجريه بود، در ســال 2012 و در حالي كه تنها 21 سال داشت، در يك مسابقه دوستانه در رومانــي به زمين افتاد و اگر چه به بيمارســتان منتقل شــد اما هيچوقت به هوش نيامد. در سال 2006 مارك ويون فوئه از كامرون در نيمهنهايي جام كنفدراســيونها به زمين افتاد و بعد از 45 دقيقه درگذشــت. كالبدشكافي، نشان داد كه او به دليل مشــكل قلبي جان خود را از دست داده است. ايــن بار هم نوبت چيك تيوته 30 ســاله بود كه پيشتر در نيوكاســل بــازي ميكرد و اين فصل بــه ليگ چين منتقل شــده بــود. او در يكي از تمرينهاي تيمش به دليل ايست قلبي درگذشت و پروندهاش همچنان در مركز پزشــكي پكن در دســت بررسي اســت. در همين رابطه مطالعات انجام شــده در نيجريه نشان داده كه 75 درصد فوتباليســتهايي كه از ســال 1990 تاكنون به علت مشكالت قلبي جان خود را از دست دادهاند، آفريقايي هستند. گفته ميشود كه احتمال دارد فوتباليستهاي آفريقايي مشكل كم خوني داشته باشند و اين مشــكل ژنتيكي باعث بيماريهاي قلبي- عروقي آنها به هنگام فعاليتهاي فيزيكي شديد شود. يكي از مشــكالت هــم ميتواند اين باشــد كه آزمايشهايــي كــه در حال حاضــر از بازيكنان گرفته ميشود، به درســتي مشكل قلبي آنها را نشان نميدهد. ضمن اينكه بررسيها نشان داده بسكتباليســتهاي سياهپوســت هم هفت برابر بيشــتر از ديگران در معرض مرگ در زمين قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.