پيشنهاد بيشرمانه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عادت كردهايم كــه در نقل و انتقاالت، هيچ اتفاقي غافلگيرمان نكند اما آنچه مديرعامل گســترش فوالد تعريف كرده، چيزي نيست كه پيشتر آن را ديده و يا شــنيده باشيم. اتفاقي كه هوشنگ نصيرزاده اينطور آن را مطــرح كرده: «چند روز پيش يكي از مربيــان ليگ برتري با يكي از بازيكنان مطرح گسترش فوالد تماس گرفته و به او گفته بود در تمرين تيمت با لوكا بوناچيچ درگير شــو تا اخراجــت كند. آن وقت به راحتي ميتواني رضايتنامهات را بگيري و به تيم ما ملحق شوي. اتفاقا همينطور هم شــد و اين بازيكن در يكي از تمرينات تيم بعد از اينكه اعالم كرد به خاطــر درد پا نميتواند تمرين كند، با لحن بدي با لوكا صحبت و جر و بحث كرد كه ما او را به سرعت به باشگاه احضار كرديم تا درباره اتفاقاتي كه رخ داده، توضيح بدهد. در اين جلســه كه در حضــور برادر اين بازيكن برگزار شــد، ابتدا برادر بازيكــن از پيشــنهاد نامربوط تيم فوق خبر داد و پــس از آن خود اين بازيكن اعتراف كرد و گفت كه به او گفتهاند با توجه به شــناختي كه از لــوكا وجود دارد، با او جر و بحث كن تا اخراجت كند و بتواني با فســخ قــراردادت به تيم ما بيايي. با اين حال بعــد از توضيحات اين بازيكن و عذرخواهــياش، مقرر شــد به تمرينات برگــردد و از لوكا هم خواهش كرديم او را ببخشــد. در واقع ميخواستند بازيكن ما را هوايي كنند اما موضوع را به سرعت مديريت كرديم تا حاشيه ايجاد شده هر چه سريعتر حل و فصل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.