نبرد تمام ايراني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين بازي هماني اســت كه مهدي هاشمينســب را به پرســپوليس رساند. بازي پرســپوليس با كوپتداق تركمنستان در مرداد ماه سال 1375 كه در ورزشــگاه آزادي برگزار شــد اما نه گل داشــت و نه برنده. آن روزها هاشمينســب مدافع تيم كوپتداق بود و علي دايي مهاجم پرسپوليس. درخشش مهدي هاشمينسب در اين بازي چنان چشــمگير بود كه بعد از بازي پرسپوليســيها به سراغش رفتند و خواهان حضور او در جمع قرمزپوشــان شدند. طولي نكشيد كه اين مدافع پيراهن پرسپوليس را پوشيد و سه سال حضور در پرسپوليس بود كه او را به شهرت رساند. هاشمينسب سه سال براي پرسپوليس بازي كرد و به تيمملي هم دعوت شــد اما به يكباره ســر از استقالل درآورد و جنجاليتريــن انتقال تاريخ فوتبال ايران را رقم زد. او هنوز هم تنها مدافعي اســت كه در شــهرآوردها هم براي پرسپوليس گل زده و هم براي استقالل.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.