ترديد و تهديد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دســت رد االهلي به سينه پژمان منتظري را درشتتر از بقيه خبرها نوشــته بوديم و از احتمال بازگشــت او به اســتقالل گفتيم. پرويز مظلومــي كه بركنارياش را باور نكــرده بود، ميگفت هنوز خودش را ســرمربي اســتقالل ميداند. پيغام برانكو به نورمحمدي كه از او خواســته بود فعال با تيم ديگري قــرارداد نبندد ديگر خبري بود كه روي جلد برديم و مهمتر از آن، حضور مليپوشــان پرســپوليس در تمرينهاي اين تيم و پيغام و پسغامهايشــان بعد از تهديد سرمربي كروات بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.