استقبال از عزتاللهي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يكــي از اركان اصلي تيمملي فوتبال ايــران در راه صعود بــه جام جهانــي همين ســعيد عزتاللهي بــود كه حاال اينطور مورد اســتقبال همشــهريانش قرار گرفته است. او كــه در ايران پيراهــن ملوان را به تن ميكــرد و حاال در ليگ روســيه براي آنژي بازي ميكند، محبوبيت خود را با استقبالي كه انزليچيها از او به عمل آوردند، به رخ كشيد. همشــهريهاي عزتاللهي انتظارشان براي ديدن دوباره او را با نصب بنرهاي تبريك بر در و ديوار شــهر، آذين بستند و با همراهي نماينده، فرماندار، اعضاي شوراي شهر، رييس اداره ورزش و جوانــان و رييس هيات فوتبال بندرانزلي به استقبالش رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.