آقاي ستاره عليه ترامپ

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين نخســتين بار نيســت كه يك آمريكايي مقابل ترامپ ميايستد. پيش از همه، ستارههاي سينماي هاليوود بودند كه عليه رييسجمهور اين كشور موضع گرفتند و بعد هم كشتيگيران آمريكايي به تهديد ترامپ در مورد سفرشان به ايران پشــت كردنــد. اين اما پايــان موضعگيريهاي آمريكاييها عليه دونالد ترامپ نيست و اين بار ستاره تيم بســكتبال گلدناستيت به رييسجمهور تاخته. صحبت از اســتفان كري اســت كه گفته همراه با ديگر قهرمانهاي انبياي به كاخ سفيد نخواهد رفت. گلدناستيت با برتري مقابــل كليولند در آخريــن بازي فينال ليــگ حرفهاي بســكتبال آمريكا در فصل ‪2016 -2017‬ قهرمان شد كه پس از اين قهرماني، استفان كري گفت: «من اولويتهاي خــودم را دارم و در صورت دعوت ترامپ به كاخ ســفيد نميروم. ورزشــكاران بــراي مخالفت بــا رييسجمهور جمهوريخواه خود رك و راســت هســتند.» حتي برخي رســانههاي آمريكايي مدعي شــدند كه تمامي بازيكنان گلدناستيت براي رفتن به كاخ سفيد مردد شده و در اين خصوص بحث ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.