اخراج بعد از پيروزي -25 صفر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تيمت 25 بر صفر برنده شــده باشــد و شــغلت را از دست بدهي؟ اين اتفاق تنها يك بار ميتوانســت رخ بدهد كه از بدشانسي، مربي يــك تيم آماتور در اســپانيا را گرفتار كرد؛ آن هم بــا اين اتهام كه روحيه تيمي را رعايت نكرده است. اين اخراجي، سرمربي تيم زير 11 سال سرانوس والنسيا بوده كه پس از شكست دادن تيم بنيكاالپ با نتيجه 25 بر صفر، حكم بركناري خود را دريافت كرد. پابلو آلسايده مدير ســرانوس اعتقاد دارد كه ســرمربي اين تيم روحيه ورزشي و احترام به رقيــب را رعايت نكرده: «ما معتقديــم كه بايد به حريف احترام بگذاريم. براي همين پس از نتيجهاي كه به دست آمد چنين تصميمي گرفتيم.» وكيل اين مربي اما گفته كه او هيچ فشــاري براي گلزني بيشــتر به بازيكنانــش وارد نكرده و فقط از آنها نخواســته كه ديگر گل نزنند چون در ردههاي پايه فوتبال اســپانيا گلهاي بعد از گل دهم ديگر شمرده نميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.