باهوش روزگار

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عنوان باهوشترين شخصيت فوتبال را هم بايد داد به مسعود شجاعي! هر چقدر داخل زمين به هيچ كار خاصي نميخورد بيرون زمين ميرود دو تا دانه حرف زرنگي ميزند و الكــي الكي اقامتش در تيم ملي را تمديد ميكند! يك بار گير داده بود در مورد فساد در فوتبال. يك بار ديگر گير داد در مورد حضور بانوان در ورزشگاه! االن هم كه همه دارند براي او كف ميزنند كه واي چه شجاعتي داشت! چه شجاعتي؟ به آقاي روحاني بگوييد حضور خانمها در ورزشگاهها الزامي است. خودش كه ميداند هيچ زورش هم نميرسد! اين االن چه مسووليت اجتماعي يا قدم بزرگي است؟ رييس جمهوری نميدانست كه خانمها بايد بيايند؟ از اين دلم ميســوزد كه االن يكسري از اين ورزشي نويسها فكر ميكنند شجاعي چه سدي را شكسته! اصال پيشنهاد ميكنيم آقاي شجاعي از فوتبال ملي خداحافظي كنند و وقت خودشــان را صرف مبارزه براي حضور بانوان در ورزشگاهها كنند. تيم ملي هم ديگر ده نفره بازي نميكند! پيشنهاد : آقاي شجاعي! شما اگر خيلي دوست داري در اين مورد قدم برداري برو مشهد با آقايان در اين مورد صحبت كن!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.