عاقبت نقد، عاقبت نسيه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عاقبت اســتفاده از بازيكن شكم سير ميشود باخت به آمريكا. وقتي جوانها را نداريم عاقبتش ميشــود باخت به آمريكا! وقتي بازيكن تيم ملي شريك تجاري پسر مسووالن فدراسيون است نتيجهاش ميشود باخت به آمريكا. وقتي بعد از 6 تا بازي سرمربي هنوز نفهميده بهترين بازيكنهايــش همانهايي هســتند كه بازيشــان نميدهد، نتيجهاش ميشــود باخت به آمريكا! وقتي تيم ملي واليبــال چهارتا جوان رعنــا و خوب دارد كه بازيشــان نميدهد نتيجهاش ميشود باخت به آمريكا! وقتي يك سرمربي مثل كیروش نداريم كه مدام تيم را تغيير بدهد و بي انضباطها و خودســرها را تغيير بدهــد و جوانها را جذب كند نتيجهاش ميشــود باخت به آمريكا! االن تيــم ملي فوتبال عاقبت نقد اســت و تيم ملي واليبــال عاقبت نســيه! با ســيرها و پيرهــا نتيجه نميگيريم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.