پني جان!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پندار توفيقي فك و فاميل يكی از مســووالن ورزش كه به ضرب و زور پارتي بازي فاميل جان وارد فوتبال شــده، اين روزها واقعا باورش شده كه هم يك مدير فوتبالي اســت هم خيلي شايسته است و هم اينكه بايد در مورد اروپا و چيزهاي مشــابه اظهارنظر كند! پندار جان! شما كه االن داري براي كاوه رضايي خط و نشان ميكشــي اگر خيلي راست ميگفتي سال قبل دوساله ميبستي! شــما اهليت فوتبالی نداري يك قرارداد دوساله ببندي و در نتيجه بازيكن بعد از پايان قرارداد ميرود، تقصير ماست؟ وقتي ميگوييم چهارنفر آدم حســابي بياورند داخل باشــگاه براي همين است كه يك بچه شماها را سركار نگذارد! راستي پندار جان! فك و فاميل خوب هستند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.