واليبال ايران- لهستان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهمترين مسابقهاي كه امروز پخش ميشود، مسابقه ايران و لهستان در ليگ جهاني واليبال اســت كه شبكه ورزش ساعت 22:55 آن را روي آنتن ميبرد. جام كنفدراســيونها هم امروز ســوت ميخورد و از اين مسابقات، شــبكه ورزش بازي روسيه- نيوزيلند را كه ساعت 19:30 برگزار ميشود، براي پخش برگزيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.