موشك جواب موشك

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســه روز پيش بود كه دني آلوس در يك برنامه تلويزيوني تا توانســت، به ديگو مارادونا تاخت و او را مورد انتقاد قرار داد. آلوس در انتقاد از اســطوره فوتبــال آرژانتين گفت كــه مارادونا هرگز الگوي مناســبي براي فوتباليســتهاي جوان نبــوده و نخواهد بود و چون هرگز فاتح توپ طال نشــده، نميتوان او را با ليونل مسي قياس كرد. آلوس همچنين با اشاره به گلي كه ديگو مارادونا در جام جهاني 1986 با دســت به انگليس زد، گفــت كه اگر جاي او بود، هرگز به آن قهرماني افتخار نميكرد. عجيــب اينكــه اســطوره آرژانتينــي مقابــل انتقادهاي دني آلوس ســكوت كــرده اما دالما دختر بزرگ مارادونا نتوانســته ســكوت كند و در واكنش بــه انتقادات جنجالــي دني آلوس، اين بيانيه را منتشــر كرد:«آقــاي دني آلوس؛ ميخواهم براي شــما توضيح دهم پدرم كه بود تا شــايد شناخت شــما از ديگو مارادونا بيشتر شود. شــنيدم كه گفتهايد پدر من را نميتوان با ليونل مســي قياس كرد. بايد بگويم كه اتفاقا من هم با شــما موافقم و معتقــدم قياس بين ايــن دو، كار انســانهاي نادان اســت. من هم مثل همه آرژانتينيها مســي را دوست دارم و از موفقيتهايش خوشــحال ميشــوم اما شما گفتهايد پدر من را نميتوان با مســي كه چند توپ طال دريافت كــرده، قياس كرد. اين حرف شــما تا حد زيادي براي مــن عجيب بود چون زماني كه پدرم فوتبال بازي ميكرد، توپ طال را فقط به بازيكنان اروپايي ميدادند اما شايد شما از اين مســاله بياطالع بوديد. گفتهايد كه اگر شما جاي پدرم بوديد، به خاطر قهرماني جهان با آن گل مردود به انگليس، هرگز احساس غرور نميكرديد اما من ميخواهم بپرسم آيا شما گل ديگري را كه پــدرم در همان بازي وارد دروازه انگليس كرد، ديدهايــد؟ همچنين گفتهايد كه پدرم نميتواند الگوي خوبي براي فوتباليستها باشــد و بايد بگويم كه اتفاقا خود او هم چنين اعتقادي دارد و هميشــه ميگويد كه در فوتبال هر كاري كه دوســت داشــته انجام داده اما نه براي رضايــت ديگران. او هرگز قصد نداشــت الگويي براي سايرين باشد و تنها از فوتبال لذت ميبرد. در آخر دوســت دارم از شما بخواهم كه برويد و از بهترين فوتباليســتهاي برزيلي كه همــدوره پدرم بودند، ســوال كنيد تــا برايتان توضيح بدهند ديگو مارادونا چگونه فوتباليستي بود تا ذهنتان روشن شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.