با ابراهيمي هم توافق کرديم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیتر یک - علیرضــا منصوریان پیش از شــروع تمرین اســتقالل گفت: «اولین روز تمرین تیم ماســت. به سه بازیکني که امتحان دانشگاه داشــتند اجازه دادیم نیایند. چند روز در تهران تمریــن ميکنیم و ســپس به اردو ميرویم. احتمال جــذب بازیکنان جدید زیاد است. مربي بدنساز ما کارش را انجام ميدهد و در ارمنستان هم اردو برگزار ميکنیم.»

سرمربي اســتقالل در ادامه حرفهایش به وضعیت منتظري اشــاره کرد: «روي پژمان منتظري تمرکز کافــي داریم، او یکي از بهترین بازیکنان است اما تصمیمگیري با خودش است و در 2-3 روز آینده پاسخ ميدهد، عالقه داریم که پژمان را در مجموعه مان داشــته باشــیم. فصل گذشته هم با بازیکنان جوان خوب نتیجه گرفتیم و تا رده دوم جــدول صعود کردیم، این بازیکنان و اســکلت اصلي تیم را حفظ ميکنیم اما به بازیکنان بینالمللي هــم نیاز داریم، ما به منتظري نیاز داریم، جباروف هم بازیکن ماست، اســتقالل تیم خیلي بزرگي اســت. او وقتي به اســتقالل آمد با عشــق و عالقه از هواداران این تیم حرف ميزد، نميدانم چه شــد که جریان فکرياش عوض شد، در ایران او را به هیچ تیمي نميدهیم اگر هــم ميخواهد خداحافظي کند، خداحافظي کند، ایرادي ندارد.»

ســرمربي اســتقالل ادامه داد: «در حال بررســي نفرات دیگــر هم هســتیم، برخي از این بازیکنــان جوان که فصل گذشــته براي ما زحمت کشــیدند نميشــود که امسال در مجموعه ما نباشــند. البته از دو بازیکن هم در حوزه فوتبال حتما استفاده ميکنیم.»

ســرمربي اســتقالل دربــاره مدافعان خارجي هــم توضیحاتي ارائه کــرد: «این دو بازیکن 99 درصــد در جمع ما حضور خواهند داشت. هرایر هم با ما قرارداد دارد و امروز اجازه گرفته که نیامده است، 2 بازیکن هم استراحت بیشتري خواستند تا ریکاوري خوبي را داشته باشــند. در این بازار به دنبال آرامش همراه با صبر و حوصله هســتیم، ما به دور از هیاهو به دنبال جــذب بازیکن هســتیم و از بازیکنان جوان پارسال خود اســتفاده ميکنیم و نقاط ضعف را هــم برطــرف خواهیم کرد. شــب گذشــته هم اتفاق عجیبي به یکباره رخ داد و در حاليکه داریوش شــجاعیان براي حضور در اســتقالل یك روند طبیعي را طي ميکرد یکباره اتفاقــي رخ داد و من ســاعت 11:30 شب خودم را به او رســاندم و گفتم اگر دلت با استقالل است قرارداد را امضا کن. از مجموعه نقل و انتقاالت باشگاه راضي هستم، ما بودجه خود را نگاه ميکنیم و بعد خرید ميکنیم.»

منصوریان به تشــکیل تیم ب هم اشاره دارد: «باید این عادت را از ذهن 5 تا 10 درصد هوادارانمان خــارج کنیم که فکــر ميکنند فقط بایــد خرید کنیم و با شــروع فصل نقل و انتقاالت در این هیجان خرید غرق ميشــوند و فکر ميکننــد از اول فصل نقــل و انتقاالت ما باید خرید داشته باشــیم، ما ساختارسازي کردهایم ضمن اینکه تیم (ب) را هم تشــکیل دادهایم و محمد نوازي 99 درصد سرمربي این تیم اســت. او خودش یکي از بهترین بازیکنان اســتقالل بــوده و جوانــان خوبي هــم براي تیمش خریدهایم. مــا ميخواهیم از بازیکنان خودمان در ســالهاي آینده استفاده کنیم و هر سال قراردادهاي سنگیني امضا نکنیم و هر بازیکني هم از تیم ما که الزم باشد به لیگ یك یا به تیمهاي دیگــر ميدهیم که آن هم با نظر خودمان خواهد بود. ما نميخواهیم خودمان را هرسال با مدیر برنامهها درگیر کنیم. تیم (ب)

استقالل با اميد ابراهيمي هم توافق كرد مگويان از مرخصی برمیگردد؟ حاشيه امنيت رحمتی به خطر افتاد معروف: روزهای بد را فراموش میكنيم سرگردانی پرسپوليس برای ميزبانی از االهلی شايعه روز: ريزه اسپور طارمی را محروم میكند تكميل فهرست ذوبآهن با پادوانی، بختيار و مهاجم خارجی پورموسوی: نمیدانم چرا مسير انصاری از خارج به داخل تغيير كرد

استقالل پشــتوانه خوبي براي تیم ما خواهد بود و ما از هفته اول لیــگ برتر ميخواهیم در فضاي کورس قهرماني قرار بگیریم. ســرمربي تیم (ب) هــم یکي از دســتیاران من در طول هفته خواهد بــود.» منصوریان در مورد اینکه شجاعیان در پستي که خودش بازي ميکرده حضور دارد، گفت: «به شجاعیان گفتم اینکه او در پســتي بازي ميکرده که من حضور داشتم هم ميتواند مثبت و هم ســختگیرانه باشــد، ســال 3۷ عبداللهي من را به اســتقالل آورد و من بعــد از خداوند مدیون او هســتم، ذهنم نسبت به بازي داریوش شجاعیان مثبت است، با تمام مربیاني که کار کردهام صالح و مشورت کردم و همه آنهــا ميگویند خریدهاي خوبي انجام دادهایم که ميتوانند به تیم کمك کنند مخصوصا داریوش شجاعیان.»

وي در پاسخ به سوال خبرنگاری مبني بر اینکه جدایي کاوه رضایي بعد از حمایتهایي که از ســوي او از این مهاجم شــد عجیب بود، گفــت: «مختصر و مفید ميگویــم کاوه براي تیم ما زحمت کشــیده و گلهاي خوبي زده و پاس گلهاي خوبي داده اســت، هرجا هست برایــش آرزوي موفقیت ميکنم.» ســرمربي اســتقالل در مورد مبلغ باالي پرداخت شده براي جذب شجاعیان گفت: «پول رضایتنامه شجاعیان را باال دادیم اما این بازیکن این مبلغ را از قرارداد خودش کم کــرد، کمتر بازیکني را دیدم که اینگونه قــرارداد امضا کند، او پول رضایتنامــهاش را در قــرارداد 3 ســالهاش با باشــگاه کم کرد، با حســن بیتسعید هم 15

درحاشــیه تمرین دیروز منصوریان اعالم کرد که باشــگاه اســتقالل براي فصل جدید با امید ابراهیمي به توافق رســیده اســت. به این ترتیب ابراهیمي به زودی به باشــگاه اســتقالل ميرود و قراردادش را منعقد ميکند. ابراهیمي در سالهاي اخیر همواره جزو خوبهاي استقالل بوده و نمایش مطلوبي داشته است. دقیقهاي جلســه گذاشــتیم و او قراردادش را امضا کرد، احســاس کردم او شبیه خودم است و عاشــق استقالل اســت. خاطرات استقاللي بودنش را هم براي من تعریف کرد، بیتسعید هفته قبل قرارداد بسته بود. سجاد شهباززاده هم جلســه قراردادش نیم ساعت تا 0۴ دقیقه بیشتر طول نکشید. اینکه مدت جلسهها کوتاه بوده خوشــحال نیســتیم اما آنها به استقالل احترام گذاشتند و باشگاه هم براي آنها احترام قایل است، با 5 بازیکن از جوانان قرارداد سفید امضا کردهایم.»

منصوریان مدعي اســت استقالل ریخت و پاش نکرده: «مدل قــرارداد ما ریخت و پاش نبوده است، نميخواســتیم به بازیکنان قول واهي بدهیــم و نتوانیم پولشــان را پرداخت کنیم. از 2 خریدمان عقب نشیني کردیم زیرا مبالــغ زیادي ميخواســتند و خرید نکردیم. مــا بازیکناني که نیاز داشــتیم را گرفتهایم به جز پژمــان، بازیکن دیگري هــم ميخواهیم. بزرگتریــن اتفــاق نقل و انتقاالت این اســت که ما و رقیب ســنتيمان روي یــك بازیکن دست بگذاریم، در چنین شــرایطي بازار نقل و انتقاالت به هم ميخــورد و چنین بازیکني به یکباره رشد 10 ســاله میکند. این طبیعت فوتبال اســت که وقتي آبي و قرمز بازیکني را بخواهنــد آن بازیکن گران ميشــود اما مهم احترام بین طرفین است.»

منصوریــان در مورد زوج شــهباززاده و بیتســعید در خط حمله گفــت: «زوجي در خط حمله نخواهیم داشــت زیرا خط حمله ما متنوع اســت. اگر به نتیجه برسیم که بازیکنی در ترکیب اصلی قرار بگیرد، خیلی ســخت از مجموعه یــازده نفری بیرون میآیــد اما اگر بازیکنی به دلیل ضعــف فنی از ترکیب بیرون بــرود، برای بازگشــت کار دشــواری خواهد داشــت. فصل گذشــته مــا در رده دوم قرار گرفتیم اما امســال ميخواهیم از هفته اول در کورس قهرماني باشیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.