مذاكره پرسپوليس و كمال در بنبست

Iran Varzeshi - - صفحه اول - حميدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

3 ميليارد و 800 براي 2 بازيكن باشگاه استقالل اقتصاد مقاومتي را معنا كرد

در حالــي که پــس از تغییرات مدیریتي در تیمهاي بــزرگ پایتخت قرار بود این دو باشــگاه از پرداختهاي خارج از عرف و میلیــاردي دوري کنند اما در عمل اتفاقات دیگري رخ ميداد. باشــگاه اســتقالل که مدیرانش دایم از هزینههاي دوران قبل گله میکردنــد همین دیروز متعهد شــد که مبلغ یك میلیارد و نیــم بابت حق رضایتنامه داریوش شجاعیان به باشگاه گســترش فوالد تبریز بپردازد. مدیرعامل باشگاه استقالل هفته پیش مدعي شــد که تمام قراردادها با نظارت وزیر ورزش و جوانان انجام ميشود اما این خبر از اساس مورد تایید نیست، چرا که وزیر ورزش بارها گفته در مسائل داخلی باشگاهها دخالت ندارد.

باشگاه اســتقالل قرار بود بعد از تغییرات مدیریتي ریخت و پاش نکند. مدیرعامل این باشگاه هم پي در پي از بدهی بر جا مانده مدیران سابق ایراد ميگرفت و دیون آنها به بازیکنــان و مربیان را مطرح میکرد. حال همین مدیریت خود در جهتي قدم برمي دارد که نه نشانهاي از صرفهجویي در آن دیده ميشود و نه توجه به منابع مالي باشگاه که تا امروز محل تامین آن مشــخص نشده اســت. حال اگر استقالل بازیکنی بزرگ و ملیپوش را به چنگ ميآورد و این مبلغ را هزینه ميکرد ميشــد این اقدام را توجیه کرد اما استقالل بازیکني به خدمت گرفته که فصل درخشاني را سپري نکرده و در میان ملیپوشان فوتبال ایران هم قرار ندارد.

پیشتر نیز باشگاه استقالل در راستاي راضی نگه داشتن هواداران و منتقدان اقدام به پرداخت مبلغي قابل توجه به بیتســعید کرده بود. مجموع ارقامي که استقالل براي جذب دو بازیکن هزینه کرده، اگر بیتســعید را یك میلیارد و 300 میلیون محاســبه کنیم و شــجاعیان را رقمي نزدیك به 2 میلیارد و نیم (با احتساب حق رضایتنامه)، به عدد 3 میلیارد و 800 میلیون تومان ميرســیم. این رقم در گذشته براي جذب چهار، پنج بازیکن در حد و اندازه بیتســعید و شــجاعیان هزینه ميشد اما ناآگاهی مدیران اســتقالل از فضــای نقل و انتقاالت، کار را به این نقطه رســانده کــه بخش اعظمي از بودجه باشــگاه اســتقالل صرف جذب دو بازیکن جدید شود. در شرایطي این ریخت و پاشها در باشگاه استقالل رخ ميدهد که بارها از سوي مسووالن ارشد کشور تاکید به اقتصاد مقاومتي شده اســت اما در رویه و کردار مدیران باشگاه استقالل هیچ نشانهاي از صرفهجویي دیده نميشــود. باشگاه استقالل فصل پیش هم طبق آماري که سازمان لیگ منتشــرکرد گرانترین تیم لیگ بود و اکنون نیز به نظر ميرســد این باشگاه قصد دارد پیشقراول همه تیمها به لحاظ هزینه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.