صفر تا 100 تمرين استقالل در دست مك درموت

نقش منصوريان كمرنگ ميشود؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اولین تمرین استقالل پس از پایان فصل شــانزدهم و به جهت آمادگي براي حضور در لیگ هفدهم عصر دیروز در کمپ ناصر حجازي برگزار شد. در این تمرین تعدادي از بازیکنان جدید حضــور داشــتند. بازیکناني همچون شجاعیان که رقم بسیار زیادي صرف جذب او شد و حسن بیتسعید که این بازیکن هم پول کمي از استقالل نگرفت. در کنار این دو بازیکن ميشد چهره روزبه چشمي را هم دید. بازیکني که به سبب مصدومیت ماههاي سختي را پشت سر گذاشت و حاال امیدوار است که با بهبودي کامل بتواند به همان مرد تاثیرگذار بدل شود.

در کنار ایــن بازیکنان مهــدي رحمتي یکــي از نقشآفرینهاي اصلي اســتقالل در نقل و انتقاالت هم دیده ميشــد. بازیکني که در هفتههــاي اخیر رفتوآمدهاي بســیاري در دفتــر کار افتخــاري داشــت و بــه طور مرموزانهاي در سیاســتگذاريهاي باشــگاه تاثیر ميگذاشــت. خســرو حیدري هم یکي دیگر از حاضران بود. خسرو فصل قبل عملکرد خوبي داشت بخصوص هفتههاي پایاني. تصور ميشد در کنار خســرو، امید ابراهیمي را هم ببینیم اما باجناق او به تمرین نیامده بود و انگار امید منتظر است تا باشگاه قراردادش را تمدید کند و بعد به تمرین بیاید. در کنار اینها فعالیت مكدرموت هم بسیار چشمگیر بود.

مربي خارجي کــه تمام امــور تمریني استقالل را برعهده گرفته بود و با جنب و جوش خود نشــان ميداد که انگار قرار است در فصل جاري بیشتر امور تمرین را زیر نظر بگیرد.

ظاهرا از منصوریان خواسته شده میدان را براي این مربي که دستیار کیروش است باز بگذارد تا در همین اولین تمرین مشخص شود که فشارها روي سرمربي استقالل براي حضور یك مربي خارجي در کادر فني تاثیرگذار بوده اســت. البته دیگر دســتیاران منصوریان هم ميکوشــیدند موارد تمریني را بــه بازیکنان گوشــزد کنند اما در اولین تمرین اســتقالل مشخص شد که شرح وظایفي که براي درموت تعیین شــده بســي باالتر از یك دستیار ساده اســت و اوســت که تمام نکات را به بازیکنان گوشزد ميکند.

در تمریــن دیــروز منصوریــان غالبا با بازیکنان و مربیان اســتقالل به صورت کالمي صحبت ميکرد و کمتر با بازیکنان درگیر بود. این شــرایط ممکن است در آینده تغییر کند و منصوریان همچون فصل قبل امور را در دست بگیرد اما این احتمال هم وجود دارد که از باال به سرمربي استقالل تاکید کرده باشند که قدري از بازیکنان فاصله بگیرد تا صفر تا 100 تمرین در اختیار مك درموت باشد.

منصوریــان فصــل قبل شــروع خوبي در لیگ نداشــت و همین موضوع باعث شــد قهرماني را از دســت بدهد. بعید نیســت که تصمیمگیران باشگاه اســتقالل قبل از شروع تمرینات منصوریان را مجاب کرده باشــند که همه امور را به دست دســتیار سابق کیروش بســپارد و خودش فقــط ناظر بــر تمرینها باشد. نقشــي که مشخص نیست منصوریان از اعماق وجود راضي به انجام آن باشــد یا خیر. به هر حال در تمرین دیروز اســتقالل آشکارا دیده شــد که مــك درموت همــه کاره بود و ایــن مربي نقشــي فراتر از یك کمك ســاده در استقالل دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.