برگزاري نخستين جلسه هماهنگي فني تيمهاي ملي فوتبال با حضور کیروش

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

نخســتین جلســه هماهنگي فني تیمهاي ملي فوتبال با حضور رییس فدراسیون فوتبال، رییس سازمان تیمهاي ملي، کارلوس کیروش و سرمربیان ردههاي مختلف ملي در ســالن آمفي تئاتر مرکز ملي فوتبال برگزار شــد. در این نشســت، محمدرضا ساکت، رییس ســازمان تیمهاي ملي، ضمن عرض خیرمقدم به حاضــران و تبریك صعود تیم ملي ایران به جام جهاني و تشــکر از تالشهاي آقاي کارلــوس کیروش و همکارانش، اقــدام زیربنایي امروز را تاریخي، بزرگ و اثرگذار در حرکت به ســمت یك اقدام حرفهاي و اســتاندارد در هماهنگي فني بین تیمهاي ملي فوتبال آقایان و بانوان ایران دانســت و بر پیگیري و اجراي اقدامات و برنامههاي تعیین شــده در قالب این پروژه و نظام اجراي طراحي شــده تاکید کرد. او همچنین، برنامهها و اندیشههاي راهبردي کارلوس کیروش را در اســتراتژي این نظام، حیات بخش قلمداد کرد و آن را زمینه موفقیتهاي آتي و اســتاندارد فوتبال ایران دانست. پس از آن، مهدي تاج، رییس فدراســیون فوتبال ضمن تبریك صعود تیم ملي و تشــکر از آقاي کارلوس کیروش و همکارانش، با مهم دانســتن و تاریخــي خواندن این روز و نقش این جلســه در شــروع فعالیتهاي زیربنایي در جهت توسعه فوتبال کشــور در آینده، این پروژه را با اهمیت دانســت و بر اجراي صحیح آن تاکید کرد. تاج حرفهایــش را اینطور ادامه داد: «این اقــدام یك حرکت بلندمدت و ماندگار اســت و با اجراي مناسب، توســعه موفقیتآمیز و توانمندي بیشتر فوتبال ایران را سبب ميشــود. الزم ميدانم از همراهي آقاي کیروش در این مســیر و راهبري آن تشــکر کنم.» در ادامه؛ کارلوس کیروش، سرمربي تیم ملي ایــران هم برگزاري این نشســت را نقطه عطف مهمــي در تاریخ فوتبال ایران دانســت و تاکید کرد که امــروز، روزي مهمتر از روز صعــود تیم ملي به جام جهاني اســت. کیروش در ادامه گفت: «آلمان، انگلیس، ایتالیا و تیمهاي بزرگ دنیا خواب نیســتند تا ما به آنها برسیم بلکه باید تالش صدچنداني کنیم تا بتوانیم فاصله مان را با آنها کم کنیم. امروز فوتبال ایران به جایي رســیده که دنیا ميبایســت به فدراسیون، ریاســت آن و تیم ملي احترام بگذارد.» در این نشست قرار شد تمام تیمهای پایه از 13 تا 23 سال از نظرات کیروش استفاده کنند تا عمال ایجــاد یکپارچگي فني، تاکتیکــي و برنامهریزي براي تیمهاي فوتبال رقم بخــورد. در همین حال، در این نشســت مرتضي محصص، دکتر فریدون معیني، مهدي خراطي، دن گاسپار، اوسیانو کروز، آرین قاسمي، امیر حسین پیرواني، عباس چمنیان، محمد یاوري، محمد بابایي، کوروش برمك، غالمرضا باغ آبادي، جعفر هوشــمند، ســعید عزیزیان، کیانوش رحمتي، رضا حاج اسبویي، تقي سیاري امیني، محمد حسین پور و مربیان تیمهاي فوتبال بانوان شــامل:مریم آزمون، مریم جهان نجاتي، حمیده حمیدي، لیال وقاري، سمیه شهبازي، مژگان مدائم زاده، یاسمین علیپور، معصومه جهانچي و نیلوفر اردالن حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.