دوباره ازبكستان مطرح شد

سرگرداني پرسپوليس براي ميزباني از االهلي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در شــرایطي که گفته ميشــد روز دوشــنبه آخرین مهلت براي تعیین محل میزباني از بازي رفت پرســپولیس - االهلي عربستان است اما دیروز هیچ نتیجهاي در این خصوص حاصل نشــد و هنوز مشخص نیست این مسابقه در کجا برگزار ميشود. هفته گذشته وقتي گزینه بیشکك مطرح شد دو نماینده باشگاه به این شــهر سفر کردند تا امکانات و شــرایط را بسنجند اما ظاهرا این گزینه هم مشــکالتي دارد. مشکل اصلی پرواز مســتقیم است که به بیشکك وجود ندارد و اگر پرســپولیس به صورت عادي راهي پایتخت قرقیزستان شود بیش از 8 ساعت در ســفر خواهد بود. پیش از این گفته ميشد پرســپولیس براي این ســفر چارتر خواهــد گرفت اما این مســاله هم قطعي نیســت. دیروز و در جلســه بین برانکو و مدیران باشگاه این مساله مطرح شــد اما ظاهرا به جمعبندي مناسبي نیانجامید. جالب اینکه روز گذشــته باز هم گزینه ازبکستان مطرح شــد و همین مطرح شدن نشان ميدهد شرایط براي بازي در بیشکك چندان مهیا نیست. ظاهرا پرســپولیس و مدیرانش به واسطه ارتباطي که با یکي از مدیران فدراسیون این کشور پیدا کردهاند به دنبال راهي بــراي برگزاري دیدار مرحله یك چهارم نهایي در ازبکســتان هســتند. این در حالي است که ازبكها قبال دو بار پیشــنهاد استقالل تهران و استقالل خوزستان را رد کردهاند و بعید است که بار دیگر به تیمهاي ایراني پاسخ مثبت بدهند. کشور ازبکســتان و شهر تاشکند از امکانات مناســبي براي برگزاري مسابقهاي در حد پرســپولیس ـ االهلي برخوردار اســت اما سایر کشورهاي آســیاي میانه براي انجام این ماموریت دچار مشکل امکانات، فرودگاه، چمن ...و هستند. بهعنوان مثال اگر تاجیکستان یك زمین خوب براي مسابقه داشت قطعا پرسپولیس این همسایه فارسي زبان را براي میزباني انتخاب کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.