سود 10 ميلياردي در جيب پرسپوليس

بیرانوند و طارمی به تیمهای خارجی ميروند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علیرضا بیرانوند و مهدي طارمي پیشنهادهایي از تیمهاي خارجي دریافت كردهاند و بعید نیست باشگاه پرسپولیس با دریافت مبلغي قابل توجه با صدور رضایتنامه آنها موافقت كند. با توجه به ســود 10 میلیاردي این دو انتقال و در نظر گرفتن این شرایط باید دید بیرانوند و طارمي و همچنین مسووالن باشگاه چه تصمیمي خواهند گرفت كه منافع باشگاه حفظ شود. در این راه الزمه این مساله این است كه هواداران با اعتماد به باشگاه و تصمیمگیري الزم در این رابطه اجازه پروسه مادي این انتقال احتمالي را بدهند و البته فرصت براي پدیدهسازي بعدي را مهیا كنند. پرسپوليس بعد از ســالها ناكامي موفق شد فصل گذشــته را با شكســتن ركورد و عبور از آمارها به پايان برســاند تا ماحصل آن قهرماني در ليگ برتر و حضور در جمع هشت تيم برتر آســيا در ليگ قهرمانان باشد. آنها براي تدارك تيمي قدرتمنــد در فصل جديد ليگ برتر و آسيا تا به اينجا موفق شدند شــجاع خليل زاده، گادوين منشا، سيامك نعمتي و شايان مصلح را به خدمت بگيرند. اين در حالي اســت كه ســروش رفيعي از جمع اين تيم تقريبا جدا شــده و تالش براي تمديد قــرارداد با كمال كاميابي نيا ادامه دارد.

با اين حــال بحث داغ اين روزهاي پرســپوليس به پيشنهادهاي خارجي بازيكنان اين تيم مربوط ميشود؛ گفته ميشــود جديترين پيشــنهاد مربوط به عليرضا بيرانوند و مهدي طارمي است. دو بازيكني كه با حضوري ثابت در تركيب تيم ملي و پرســپوليس عملكردي مثبت از خود بجا گذاشتهاند و چشم اروپاييها را گرفتهاند.

هر چند مســووالن پرســپوليس تا به اينجا پاسخ قطعي به اين درخواستها نداده اما اين بازيكنان هر كدام به نوعي مدعي پيشنهادهاي مالي قابل توجه هستند كه با توجه به قرارداد با اين تيم ميتواند سود مالي مناسبي نصيب سرخپوشــان كند. جديترين پيشنهاد مربوط به بيرانوند از باشگاه تركيهاي فنرباغچه است. پيشنهادي كه در پايان فصل حتي باعث برگزاري جلسهاي ميان افرادي كه خود را نماينده باشگاه حريف و مديربرنامه اين بازيكن معرفي كردند، شد و گفته ميشود پيشنهاد قابل توجهي نيز ارائه شــده كه با پاسخ پرســپوليس مبني بر دريافت مبلغ رضايتنامه يك ميليون دالري همراه بوده است.

مهدي طارمي نيز اين روزها با توجه به درخشــش پي در پي مورد توجه تيمهــاي اروپايي قرار دارد. دينامو زاگرب كرواسي جديترين تيمي است كه خواهان حضور اين مهاجم مليپوش در تركيب تيم خود شــده اســت. پيشنهادهايي از آلمان، اسكاتلند و يونان اين روزها به شدت بهعنوان شايعههاي نزديك به واقعيت حول او ميچرخد.

اما مهمترين مســاله واكنش باشگاه پرسپوليس به اين مساله اســت؛ آنها در اين بخش هوادار، سود مالي و كيفيت تيم را بايد در نظر گرفته و بر اســاس آن تصميم نهايي در خصوص اين پيشــنهادها را اعالم كنند. ســود مالي حاصل از اين دو انتقــال ميتواند آورده حدود 10 ميليــاردي وارد خزانه باشــگاه كند كه نــه تنها در اين وضعيت آنهــا را بابت تامين بخشــي از هزينههاي فصل به شرايط ايدهآل ميرســاند، بلكه آنها قادر خواهند بود با كمترين مشكل در اســكلت اصلي تيم نسبت به جذب بازيكنان جايگزين اقدام كنند. مســووالن پرســپوليس در طول ســه فصلي كه مديريت اين باشــگاه را برعهده داشتهاند توانســتند با تمديد به موقع قرارداد بازيكنان از اين حيث به شرايط مناسبي دست يافته و همين مساله عاملي بوده كه كمترين تغيير در اسكلت تيم براي برانكو شكل گرفته و به آنها نيز اين فرصت را داده تا با فراغ بال به دنبال جذب بازيكنان مدنظر خود براي تقويت تيم باشند.

در بخش هواداري نيز اين مساله وجود خواهد داشت كه چه واكنشي نسبت به اين انتقال داشته باشند. انتقال ناكام فصل گذشــته مهدي طارمي باعــث واكنشهاي شــديدي شــده بود و در اين فصل با توجه به درخشش اين بازيكن مطمئنا اين مســاله با شدت بيشتري همراه خواهد بود. هواداران پرسپوليس كه پيش از اين در دهه هشتاد با كوچ ســتارههاي خود به فوتبال اروپا با توجه به درخشش و حضور آنها در تيمهاي درجه اول به استقبال اين اتفاق ميرفتند، اكنون بايد ديد چه واكنشــي نسبت به اين انتقال احتمالي خواهند داشــت. بيرانوند با حضور در پرسپوليس توانست روند صعودي داشته باشد و كسب پيراهن شــماره يك نيــز روحيه و انگيــزه او را باالتر برد. او اكنون از محبوبيت مناســبي بين هواداران برخوردار اســت و البته واكنــش او در هفته پاياني به اعتراض هواداران برخي از آنها را دل چركين كــرده اســت. با ايــن حال در صــورت تصميمــي اشــتباه در خصــوص جدايــي او و انتخاب جانشــيني نه در طراز او باعث ميشود نوك انتقادها به ســمت مسووالن اين تيم نشانه برود.

اينكه چــه بازيكني به جــاي اين دو در صــورت حضورشــان در فوتبال اروپا بــه تركيب پرســپوليس اضافه شــوند، مهمترين مســاله براي تصميم گيري در اين ارتباط خواهد بود. اتفاقي كه باعث ميشود مسووالن پرسپوليس در درخواست جدايي اين دو بازيكن موضع عقب نشــيني را اتخــاذ كنند و به فكر تداوم موفقيت در ليگ برتــر و همچنين ليگ قهرمانان آسيا باشند. كيفيت فني تيم بدون حضور اين دو بازيكن تاثيرگذار مســاله ديگري است كه باعث ميشود جدايي طارمي و بيرانوند را بــا اما و اگر مواجه كند. طارمي البته روياهايي نيز براي ادامه همكاري با پرســپوليس دارد كه از جمله آن ميتوان به تداوم گلزني در آسيا و موفقيت به همراه اين تيم كه ميتواند شــانس او براي كسب عنوان مرد سال آسيا را افزايش دهد، اشــاره كرد. البته او با دو بار پياپي كسب عنوان آقاي گلي ليگ برتر، ميتواند براي ســومين فصل اين شــانس را براي خود قايل شده كه با كسب آن از اين حيث به بازيكني تاريخ ساز تبديل شود.

در نهايت با توجه به ســود 10 ميليــاردي اين دو انتقال و در نظر گرفتن اين شــرايط بايــد ديد بيرانوند و طارمي و همچنين مســووالن باشــگاه چه تصميمي خواهند گرفت تا در وهله اول منافع باشگاه حفظ شود. در اين راه الزمه اين مســاله اين است كه هواداران با اعتماد به باشگاه و تصميمگيري الزم در اين رابطه اجازه پروسه مادي اين انتقال احتمالــي را بدهند و البته فرصت براي پديدهسازي بعدي را مهيا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.