عزت اللهي، بيرانوند و طارمي در صدر

آمار تيم ملي در مقدماتي جام جهاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كارلــوس كیروش براي رســاندن تيم ملي ايران به جــام جهاني از 31 بازيكن استفاده كرده اســت كه در اين ميان هافبك انزليچي اين تيم موفق شــده بيشترين زمان را در بين ساير مليپوشان در ميدان حضور داشته باشد. از 1440 دقيقــه ديدارهــاي تيم ملي، ســعيد عزتاللهــي در 1008 دقيقــه از بازيها حضور داشته است. مليپوشــان فوتبال ايران پيش از برگزاري دو ديدار پاياني در رقابتهاي مقدماتي جام جهانــي، در 16 بازي به ميــدان رفتهاند، بازيهايي كه در آن از 31 بازيكن استفاده شد، در اين ميان 4 دروازهبان، 9 مدافع، 12 هافبك و 6 مهاجم در بازيها حضور داشــتند و سعيد عزتاللهي تنها بازيكني بود كه توانســت باالي 1000 دقيقه در ميدان حضور داشته باشد.

5 بازیكن ركورددار تيم ملي

مليپوشــان فوتبال كشــورمان در 16 ديدار به ميدان رفتند و بنابراين 1440 دقيقه در ديدارهاي مقدماتي جام جهاني به بازي پرداختند. 5 بازيكن اول تيــم ملي در بازيهاي مقدماتي جام جهانــي از لحاظ دقايق حضور در ميدان از اين قرار هستند.

اول سعيد عزتاللهي: 1008 دقيقه، دوم احسان حاجیصفي: 981 دقيقه، سوم رامين رضاييان: 937 دقيقه، چهارم مرتضي پورعلي گنجي: 929 دقيقه و پنجم مهدي طارمي: 914 دقيقه

دروازهبانها؛ بيرانوند گوي سبقت را ربود

4 دروازهبان در مجموع بازيهاي تيم ملي به ميدان رفتند، شــاگردان كــیروش در ابتداي بازيها با اعتماد به عليرضــا حقيقي بازيهاي خود را آغاز كردند اما آرام آرام عليرضا بيرانوند جايگزين وي شد و توانست بهعنوان دروازهبان اول تيم ملي به ميدان برود.

عليرضا بيرانوند 880 دقيقه، عليرضا حقيقي 360 دقيقه، رشيد مظاهري 90 دقيقه و سوشا مكاني 90 دقيقه

مدافعان؛ صدر در اختيار مدافع مغضوب

9 مدافــع نيز در جريان بازيهــاي تيم ملي به ميدان رفتند كه در اين ميان رامين رضاييان با 937 دقيقه صدرنشين بين همه مدافعان است و پس از او مرتضي پورعليگنجي و سيدجالل حسيني به ميدان رفتند. البته در بين بازيكنان حاضر در خط دفاعي، عزتا... پورقاز بازيكني اســت كه در برخي از ديدارهايي كه به ميدان رفته در پست هافبك دفاعي به بازي پرداخته است.

رامين رضاييــان 937 دقيقــه، مرتضي پورعلي گنجــي 929 دقيقه، سيدجالل حسيني 895 دقيقه، پژمان منتظري 825 دقيقه، ميالد محمدي 720 دقيقه، وريا غفوري 413 دقيقه، عزت ...ا پورقاز 191 دقيقه،

خسرو حيدري 184 دقيقه و محمدحسين كنعاني زادگان 90 دقيقه

هافبكها؛ جوان انزليچي ركورددار حضور

نــه در بين 11 هافبك حاضر در اردوها و بازيهاي تيم ملي كه در بين تمامي بازيكنان، سعيد عزتاللهي توانسته در بيشترين دقايق بازي به ميدان برود. پس از او احسان حاجیصفي قرار دارد، البته پست اصلي حاجیصفي دفاع چپ است اما اين بازيكن مدت هاست در تيم ملي در پست هافبك دفاعي و بال چپ به ميدان ميرود و به همين دليل وي را در اين قسمت قرار دادهايم.

سعيد عزتاللهي 1008 دقيقه، احسان حاجیصفي 981 دقيقه، عليرضا جهانبخــش 801 دقيقه، اشــكان دژاگه 737 دقيقه، اميــد ابراهيمي 697 دقيقه، آندرانيك تيموريان 642 دقيقه، مسعود شجاعي 402 دقيقه، مهدي ترابي 271 دقيقه، كمال كاميابينيا 99 دقيقه، علي كريمي 90 دقيقه، اميد عاليشاه 23 دقيقه و داريوش شجاعيان 22 دقيقه

مهاجمان؛ از بهترین گلزن تا بهترین گلساز ليگ برتر

6 مهاجم در تيــم كارلوس كیروش در بازيهاي مقدماتي جام جهاني به ميدان رفتند كه در اين ميان مهدي طارمي توانســت در بيشترين مدت زمان به ميدان برود.

مهدي طارمــي 914 دقيقه، وحيد اميري 900 دقيقه، ســردار آزمون 883 دقيقه، كريم انصاريفرد 309 دقيقه، رضا قوچاننژاد 225 دقيقه، كاوه رضايي 93 دقيقه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.