رویاهای کیروش به حقيقت نزدیک میشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

مركز جديد تيم هــای ملی فوتبال ايران كه آن را با نام اختصــاری »PEC« مینامند، ديــروز افتتاح و اهداف آن تشــريح شــد. در مراســمی كه مهدی تاج و كارلوس كیروش هــم در آن حاضر بودند، تصريح و تاكيد شــد كه هدف از به راهاندازی ايــن مركز جامعيت دادن به برنامههای مختلف پوششدهنده تيم های ملی و انجام آن زير يك چتر واحد اســت. بر اين اساس قرار اســت نه تنها فعاليت های تمامی تيم های ملی در اين مركز نگاشــته و ارزيابــی و در صورت مقبوليت تصويب شــود بلكه سرمربی پرتغالی تيم ملی ايران به عنوان تبليغكننده بزرگ اين مركز دفتر كاری در اين محل داشته باشد و آنجا با سران هر يك از تيم های ملی جلسه بگذارد و گفتوگو كند و خط و خطوط كاری الزم را به آنها بدهد و يك نقشه راه كلی و فراگير بــرای كل فوتبال ملی ايران ترسيم نمايد.

واژگانــی كه چه تاج و چــه كیروش در مراسم ديروز برای توصيف و عنوانگذاری اين مركز از آن سود جستند «مغز متفكر تيم های ملی» بود. كیروش از دو ســه سال پيش روی وجود چنين مركزی اصرار و تاكيد داشت و آن را رويای واقعی خــود توصيف میكرد و حتی وقتی ساختمان پزشــكی ايفمارك در دست زهره هراتيــان بود با وی نيــز درگيریهايی پيدا كرد زيرا میخواست خدمات اين سازمان فقط شامل حال تيم های ملی شود ولی سران ايفمارك مايل بودند تيم های باشگاهی نيز از امكانات آنجا بهرهمند شوند.

كیروش حاال ســاختمان ديگری را هم در اختيار دارد كــه كارش فراتر از چك كردن قابليــت های پزشــكی و توانايی جســمانی بازيكنان بوده و گفتوگــو و مبادله اطالعات و تعيين خطمشیهای مشــترك و اصولی و پيوند زدن كارهای تيم های ملی كشور در رده های مختلف سنی از طريق يك زنجيره نامرئی اســت. زنجيره ای كــه در آن هر كس وظايف خود را بشناســد و هيچ يــك از تيم های ملی به طور انفرادی و مختص به خود اداره نشــوند بلكه اجزای يك زنجيره كلی باشند. ديروز در هميــن ارتباط اولين جلســه هماهنگی فنی تيم هــای ملی فوتبال با حضــور كیروش در ســالن آمفی تئاتر مركــز »PEC« برگزار و از سوی محمدرضا ســاكت مدير تيم های ملی ايران تاكيد شد كه تشكيل اين مركز و هويت بخشيدن به آن يك اقدام مفيد و تاريخی بوده و ماحصل آن فقط «هم مســير» شدن هر چه بيشــتر تيم های ملی و ايجــاد يك خط واحد رفتاری و كدهای عملياتی مشترك است.

از ايــن طريق تيــم های ملــی هر كدام يكديگــر را حمايت و تغذيــه خواهند كرد و زنجيرهای به وجود خواهد آمد كه محصول آن راهيابی پله به پلــه و بديهی اعضای هر يك از تيم های ملی به رده باالتر به ســبب تجربيات كسب شده در ســطوح قبلی است و تيم های بزرگســاالن نقطه اوج اين هــرم خواهد بود. آنجا كه كــیروش وقت و حق دارد كاشــته های چند ســاله مربيان ســاير تيم های ملی را برداشــت و ســرند و از آنها در مسابقات تيم خود اســتفاده كند. اين حلقه های زنجيروار، همــان وحدت رويه نســبی را فراهم میآورد كه كیروش برای اين تيم هــا همواره الزامی دانسته اســت و اعتقاد دارد مشابه آن سال ها اســت در كشــورهای ديگر صاحب فوتبال به اجرا در میآيد. وی به عنــوان تذكر نهايی در مراسم ديروز گفت: «بزرگان خواب نماندهاند تا ما به راحتی به آنها برســيم و اين ما هستيم كه بايد با كاری مضاعف به آنها نزديك شويم. اين به واقــع مهمتر از روز صعود اخير تيم ملی به مرحلــه نهايی جام جهانــی 2018 و زمان تعيين سرنوشت ما به حساب میآيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.