كلهر: اميدها پشتوانه تيم ملي بزرگساالن هستند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــود كلهــر در مــورد انتخــاب اميرحســين پيرواني بهعنوان سرمربي تيم ملــي اميد، اينطــور حرف ميزنــد: «امير حســين پيروانــي از مربيــان فرهيخته و تحصيلكرده اســت كه در تيم ملي جوانان نتيجه خوبي گرفت. بايــد از مربيان جوان حمايت كــرد. بايد روي كارنامــه مربيان داخلي از سوي مسووالن فوتبال تجديد نظر شــود. انتخاب پيرواني درست بود و افرادي كه كنار او كار ميكنند مربياني هستند كه از نيروي جواني برخوردار هســتند. بايد به مربيان داخلي هم فرصت كار داده شــود. اميدوارم اين روند در رده جوانان و نوجوانان ادامه داشــته باشد. سالها است كه در رده پايه كار ميكنم خيلي دوست دارم افرادي جلو بيايند كه در اين رده تخصص دارند.»

او حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «پيروانــي تخصــص كار را دارد و خودش مدرس اســت. اميدوارم بين تيم ملي اميد و بزرگســاالن تعامل خوبي ايجاد شود. در زمــان محمد خاكپور اين اتفاق نيفتاد. بايد انتخاب مربيــان روي صالحيت باشــد نه اينكه به واســطه رابطه خوب مربي انتخاب كنيم. پيرواني در تيم جوانان عملكرد خوبي داشت و با كسب نتايج خوب به جام جهاني رســيد. در شــروع جام جهانــي تيم ملي جوانان عملكرد خوبي داشت اما در دو بازي آخــر از لحاظ نتيجه وضعيــت خوب نبود. البته در رده پايه نتيجه مهم نيســت و نوع بازي مهم است.»

اين پيشكسوت فوتبال ايران درباره تيم اميد معتقد اســت: «تيم ملي اميد پشتوانه تيم بزرگســاالن اســت. اكثر بازيكنان تيم ملي نفرات جوان و زير 23 ســال هستند. دســت پيرواني براي ساختن يك تيم قوي باز است. اميدوارم باز هم به مربيان پايه بها داده شــود. خود كیروش كار مربيگري را در رده ســني پايه آغاز كرده و توانســت با پرتغال به قهرماني جهان برسد. با بها دادن به تيمهاي پايه تيم ملي قوي خواهد شد.»

او در مــورد اينكه بــراي هدايت تيم ملي جوانان و نوجوانان نامهايي مثل جواد نكونام و اميد روانخواه مطرح شد كه تجربه زيــادي در امر مربيگري نداشــتند، معتقد است: «در رده پايه نياز به تخصص و تجربه اســت. مربيان بايد تخصص كار در اين رده را داشته باشند. فدراسيون بايد روي افرادي كه كارنامــه پايه و تخصص كار در اين رده را دارند تمركز كند. متاســفانه تا امروز اين اتفاق نيفتاده اســت. مربي كه در ليگ برتر بوده را به تيم نوجوانان يا جوانان ميآورند. مهــدي تاج كارهاي خوبي در فوتبال انجام داده و انســجام خوبي ايجاد كرده است. او بايد به اين نكته هم توجه داشته باشد. بايد در انتخــاب مربيان دقت بيشــتري كرد تا تيمهاي ما به موفقيت برسند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.