باغ آبادي و عزيزيان به جاي پورمند و حيدري

معارفه دستياران پيروانی در تيم اميد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراسيون فوتبال، اســامي كادر فني و سرپرستي تيم اميد ايران براي حضور در رقابتهاي قهرماني زير 23 ســال آسيا را اعالم كرد. بر اين اساس پس از انتصاب اميرحســين پيرواني بهعنوان سرمربي تيم اميد، وي اسامي كادر فني خود را اعالم كرد.

بدين ترتيب كوروش برمك، غالمرضا باغ آبادي، ســعيد عزيزيان(مربي دروازهبان ها) و جعفر هوشــمند(مربي بدنساز)بهعنوان همكاران پيرواني در كادر فني تيم اميد معرفي شدند. همچنين حسين اخوت هم سرپرست تيم اميد خواهد بود. پورمند و حيدری كه در كادر قبلی تيم اميد حضور داشتند جايی در تركيب جديد ندارند.

كادر فني تيم اميد ديروز پس از جلســه هماهنگي فني تيمهاي ملي، با حضور در دفتر ســرمربي تيم ملي ايــران در مركز تخصصی تيمهای ملی ،)PEC( ســاعتي با كارلوس كیروش درباره مسائل مختلف مربوط به روند آمادهسازي تيم براي حضور در رقابتهاي انتخابي قهرماني زير 23 سال آسيا صحبت كردند.

همچنين پس از اين جلســه، امير حســين پيرواني، سرمربي تيم اميد به همراه كادر فني و سرپرســتي اين تيم برای مراسم معارفه به دفتر رييس سازمان تيمهای ملی رفتند. برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 15:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:30 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.