تركاشوند: 300 میلیون ما در مقايسه با 1/8 میلیارد استقالليها آب نبات چوبي بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد تركاشوند معاون طاهري در باشگاه پرسپوليس و مسوول نقل و انتقاالت اين باشگاه در يك گفت و گوي راديويي درباره رقابت با اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت و داســتان بازگشت احتمالي رفيعي حرفهاي جالبي زده است. مذاكرات باشگاه با بشار رسن عراقي به كجا رسيد؟

مذاكراتي با اين بازيكن داشتيم. اگر باشگاهي كه در آن بازي ميكند مشــكلي به وجود نياورد و به توافقات الزم مالي هم برســيم مذاكراتمان را جمع بندي خواهيم كرد تا قرارداد ببنديم. نوراللهي به پرسپوليس بر ميگردد؟

احمد را پرسپوليسي بدانيد. بازيكن قابل و بزرگي است كه خوشبختانه به پرســپوليس بازگشته است. با حضور ايشان و چند مهره ديگر جايي براي جذب بازيكن بزرگسال نداريم. درباره پيشنهادات خارجي براي احمدزاده و طارمي چه ميگوييد؟

هر دو نفر با باشــگاه قرارداد دارند و اصال چنين خبري نيست كه بخواهند بروند. هيچ پيشــنهاد رســمي از باشــگاههايي كه آنها را بخواهند نداريم و اگر هم چنين نامههايي به دستمان برسد بررسي كاملي ميكنيم. آنها با پرسپوليس قرارداد دارند و آقاي برانكو همچون ســاير بازيكنان نظر نهايي را در خصوص شــاگردانش ميدهد. هيچ تصميمي در اين زمينه بدون مشورت و نظر آقاي برانكو نميگيريم. گفته ميشود پرسپوليس حاضر بود بيشتر از استقالل براي رضايتنامه شجاعيان هزينه كند. واقعيت ندارد. باشــگاه گســترش فوالد مبلغ رضايتنامه شجاعيان را يك ميليارد و 850 ميليون اعالم كرده بود كه ما گفتيم فقــط 400 تا 500 ميليون به اضافه يك بازيكن جوان در انتقال شجاعيان پرداخت خواهيم كرد كه به نظر ميآيد يكسري از افراد صحبتهــاي ما را برعكس برداشــت كردهاند. تا آنجا كه من ميدانم باشــگاه استقالل براي انتقال شــجاعيان 600 ميليون نقد و سه فقره چك 500 ميليوني به باشــگاه گسترش فوالد داده اســت. (جمع اين عدد كه تركاشوند اعالم كرد با رقم يك ميليارد و 800 ميليوني خودش همخواني ندارد.) آيا اين شايعه صحت دارد سروش رفيعي با تيم قطري قرارداد نهايياش را امضا نكرده و ممكن است به پرسپوليس برگردد؟

من با ســروش صحبت كردم. قرار شــد او تا يكــي دو روز آينده به باشگاه بيايد تا در مورد برخي مسائل حرف بزنيم. نميتوانم در مورد بازگشت سروش صحبت قطعي كنم اما هيچ اتفاقي بعيد نيست و در صحبتهايي كه با او خواهيم داشت همه چيز مشخص خواهد شد. نصيرزاده با پولي كه پرسپوليس براي شجاعيان ميداد، ميشد آبنبات چوبي خريد.

بله 300 ميليوني كه ما گفته بوديم در مقايســه با مبلغ يك ميليارد و 800 ميليوني كه اســتقالل براي رضايتنامه شجاعيان ميداد، واقعا در حد خريد آبنبات چوبي بود. صحبتهاي ما با خود شــجاعيان به اين شكل بود كــه همان اول به او گفتيم به موضوع قراردادت با باشــگاه گســترش ورود نميكنيم و از اين پولها نداريم كه بخواهيم به باشــگاهت بدهيم. تو خودت رضايتنامهات را بگير و آن وقت بر سر مبلغ قرارداد صحبت خواهيم كرد. استقالليها مدعياند باشگاه پرسپوليس پول خيلي بيشتري نسبت به آنها به شايان مصلح داده است.

اصال اين موضوع صحت ندارد. خودتان ميدانيد در دو ســال گذشته كه علياكبر طاهري به باشگاه پرسپوليس آمده صداقت حرف اول را ميزند. مــا در مورد قراردادها شفافســازي كردهايم و حوالههــاي آن را در اختيار ســازمان ليگ قرار دادهايم. قرارداد شايان مصلح با باشگاه پرسپوليس 400 ميليون تومان است و يكسري آپشنهايي هم دارد. پندار توفيقي مدعي شده باشگاه پرسپوليس پيشنهاد ‪800 ،700‬ ميليوني به مصلح داده است.

نميدانم ايــن صحبتها را از كجا ميآورند! مصلــح قبل از اينكه با باشگاه اســتقالل مذاكره كند، با ما جلسه داشت و همان موقع قرارداد امضا كرديم. او پرسپوليس را دوست داشت و براي آمدن به تيم ما حتي با محمد انصاري و يكي دو پيشكسوت هم مشورت كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.