حمله به چهار جام با 11 بازيكن و دو مربي

امروز شروع تمرينات پرسپولیس 96

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليس از امروز تمرينات پيش فصل خود را آغاز خواهد كرد. ســاعت 17:30 در ورزشــگاه شــهيد كاظمي تمرينات سرخها براي يك فصل سخت و پرفشار آغاز خواهد شد. عجيب اينكه با وجود پرفشــار شــدن برنامه سرخها تمرينات اين تيم نسبت به سال قبل 8 روز ديرتر آغاز ميشود كه اين به خاطر صعود در آسيا و سه بازي اضافه نسبت به بيشــتر تيمهاي ليگ برتري اســت. با اين حال امروز خبري از ســيدجالل، ماهينــي، انصــاري، اميــري و طارمي بهعنــوان 5 بازيكن مليپوش نيســت چرا كه آنها يك هفته بيشتر استراحت خواهند كرد و بقيه نفرات بايد در تمرين امروز حاضر باشند. از بين بازيكنان فصل قبل تكليف 7 نفر نامشخص است. پنج نفر به نامهاي آرام طبع، كرمي، نريمان جهان، كرمالچعب و آقايي درفهرســت مازاد هستند و برانكو آنها را نميخواهد و دو نفر ديگر يعني كاميابي نيا و رفيعي يا تمديد نكردهاند يا در شــرف جدايي و انتقــال بــه تيمهاي ديگرنــد. با اين حســاب ميتوان پيشبيني كرد از بين بازيكنان قبلي محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، صادق محرمي، رادوشوويچ، درويــش ونــد، علــوان زاده، عليپور و ربيــع خواه، 8 بازيكني هســتند كه در تمريــن امروز حضور پيــدا ميكنند. از آنجايی كه هنوز منشــا برنگشــته سه خريد ديگر پرســپوليس در فصل تازه يعني خليــل زاده، نعمتي و مصلح در تمرين امــروز حضور پيدا كنند و تعداد بازيكنان بــه 11 نفر ميرســد. غيبت مربيــان هــم ميتواند ايــن تمرين را خلوتتر از هميشــه جلوه دهد. از بين كرواتها فقط برانكو و ماركو برگشتهاند و چــوك و پاناديچ فعال نيامدهاند. كريم باقري هم ظاهرا مشــكالتي دارد و بعيد اســت در اين تمرين حاضر شود. با اين حســاب احتمال حضــور 12 بازيكن و دو مربي در افتتاحيه پرســپوليس 96 وجود دارد. تمريني كه به منزله شروعي هيجان انگيز و حمله براي كسب چهار جام(سوپرجام، ليگ قهرمانان آسيا، جام حذفي و ليگ برتر) خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.