سفر‌به‌كره‌پس‌از‌چين

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي بسكتبال پيش از حضور در محــل برگــزاري مســابقات كاپ آســيا و در صورت فراهم بودن شرايط الزم، بــراي برگزاري آخرين ديدارهاي تداركاتي به كره جنوبي سفر ميكند.

مسابقات 2017 بســكتبال كاپ آســيا 19 تا 29 مردادمــاه به ميزباني لبنان برگزار ميشــود. سفر به چين و برگزاري سه ديدار تداركاتي با تيم ملي اين كشــور بعد از اردوي يك هفتهاي در تهران، اولين برنامه آمادهسازي تيم ملي بســكتبال براي كاپ آسيا بود كه انجام شد.

بــراي تكميــل ايــن برنامــه آمادهسازي، اردوها و اعزامهاي ديگري هم در دســتور كار قرار گرفته كه يكي از آنهــا مربوط بــه دعوتنامه كرهايها ميشــود. فدراســيون بســكتبال كره جنوبي از تيم ملــي ايران دعوت كرده تا در فاصله زماني 3 تــا 15 مردادماه به اين كشور سفر كرده و برگزاركننده چند ديدار تداركاتي باشــد. ســفر به كــره جنوبــي و برگــزاري ديدارهاي تداركاتــي در اين كشــور بــا توجه به فاصله كمــي كه تا زمــان رقابتهاي كاپ آســيا دارد، ميتوانــد بهعنــوان آخريــن مرحلــه اردوهــاي تمريني، مكمل تمام برنامههاي آمادهسازي تيم ملي بســكتبال ايران باشد، با اين حال فدراســيون در مورد پاسخ صد در صد مثبت بــه اين دعوتنامه هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است.

اينكه ميــان زمان تعيين شــده توسط كرهايها براي آغاز اردوي پيش بيني شــده با زمان اتمام دو مسابقات اطلــس اســپورت و ويليــام جونز كه تيم ملي قطعا در يكــي از آنها حضور خواهد داشت، تنها يكي دو روز فاصله اســت، باعث شده مســووالن تيم ملي و فدراســيون در رابطه با اعزام به كره جنوبي هنــوز به جمع بنــدي نهايي نرسيده باشند. اين موضوع در نشستي كه به زودي ميان اعضاي كادر فني تيم ملي بسكتبال با كميته فني و سازمان تيمهاي ملي برگزار ميشــود، بررسي شده و تصميمگيري قطعي و نهايي در مورد آن گرفته ميشود.

در صورت تصويب حضور در اردوي كره جنوبي، ايــن اردو بهعنوان آخرين مرحله تمرينات تيم ملي بســكتبال در برنامه آمادهسازي آنها براي كاپ آسيا لحاظ خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.