كوالكوويچ: بازيكنانم تا آخرين نفس جنگيدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي واليبــال ايران ميگويد بازيكنان روســيه بــا عملكرد بهتر در دفاع و سرويس ايران را شكست دادند. ايگور كوالكوويچ پس از شكست 3 بــر صفــر برابر روســيه و ناكامي در صعــود به مرحله نهايــي ميگويد: «در بازي آخر مقابــل تيم خوب و قدرتمند روسيه بازي كرديم كه در اين مسابقات توانايي بااليي از خود نشــان داده بودند و تيمهاي قدرتمندي را شكســت داده بودند.» او درباره اســتفاده از بازيكنان نيمكت نشــين تيم و ميــدان دادن به آنها نيز ميگويد: «ما در اين هفته همه فرصتهاي خود را براي صعود به مرحله فينال از دست داديم و بنابراين تصميم گرفتــم از بازيكناني كه كمتــر به آنها فرصت بازي داده بودم، استفاده كنم.»

كوالكوويچ كه پس از نا اميد شدن تيمش از صعــود، بازيكنان كمتر بازي كرده (و نه جوان) را به زمين فرســتاده بــود، دربــاره ايــن اتفاق نيــز توضيح ميدهد: «بازيكنان جوان تيم تمرينات زيادي داشتند و استحقاق بازي در ليگ جهاني را داشــتند. در ســت اول بازي شروع خوبي داشــتيم و مثل بازي برابر آمريكا فرصتهاي خوبي فراهم آمد اما باز هم در امتيازات پاياني بازي را واگذار كرديم.»

سرمربي تيم ملي واليبال ايران باز هم به تبيين نقاط قوت حريف اشــاره ميكند: «روســيه در ســرويس و دفاع روي تــور خيلي بهتــر كار كرد و برنده اين بازي شــد. مــن از بازيكنانم كه با جنگندگــي تا آخرين نفــس در مقابل روسيه ايســتادگي كردند، رضايت دارم. روســيه به اين پيروزي براي حضور در مرحله نهايي بســيار نياز داشــت و هر كاري كرد كه برنده شــود اما من هم از عملكرد بازيكنانم برابر روســيه رضايت دارم.»

كوالكوويــچ پيش از ايــن هم در ديدارهــا، زمانــي كه به طــور كامل از نتيجه بازيها نااميد ميشــد، بازيكنان ذخيره را به ميدان ميفرستاد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.