شرايط براي آمادهسازي حدادي مهيا نبود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هادي ســپهرزاد كه تا همين چند وقت قبل، نقش مربي را براي احســان حــدادي ايفا ميكرد معتقد اســت كه تصميم به قطع همــكاري، يك تصميم مشــترك بوده كــه بعــد از بازيهاي كشورهاي اســالمي اتفاق افتاده است. ســپهرزاد كه چند روز قبــل پدرش را از دســت داد و در همان مقطع احسان حدادي، خبــر قطع همكاري شــان را اعالم كرد، درباره اين تصميم ميگويد: «در طــول دورانــي كه با احســان كار ميكردم درگير بيماري پدرم بودم اما با اين شرايط براي او در تمرينات و اردوها كم نگذاشــتم و تمام تالشم را كردم كه روز به روز آماده شــود. او ســه عمل را انجام داده بــود و زماني كه تمرينش را آغاز كــرد حدود 15 كيلــو اضافه وزن پيــدا كرده بود و دو ماه از زمان ما براي توانبخشي و بدنســازي سپري شد و از اردوي قطر به بعد تمرين پرتاب داشتيم.

متاســفانه در اردوي كيش شرايط بدي براي ما پيش آمــد و زميني براي تمرين نداشــتيم و در زمين خاكي هم نميتوانســتيم پرتاب انجــام دهيم. با همين شــرايط و تا آغــاز ليگ طاليي دووميداني ما تنها 1100 پرتاب داشتيم و به نظــرم او نتيجه بســيار خوبي در ليگ گرفت، هرچند ميتوانســت ركورد 65 متر را هم بزنــد.» او ادامه ميدهد: «اين مشكالت پيش روي ما بود و براي كشورهاي اسالمي دوران آمادهسازي ما يــك ماه بود و در آنجا هم نتيجه خوبي به دست آمد.

به هر حال شــايد حدادي احساس كــرد نميتوانــم كمكش كنــم. البته او ورزشــكار حرفهاي اســت و خودش نخواســته بگويــد. پــس از بازيهاي كشــورهاي اسالمي صحبت كرديم و به اين نتيجه رســيديم كه با يكديگر ادامه ندهيم. شــنيدهام كه با حســين توكلي كار ميكنــد و اميدوارم موفق باشــد. احسان بدن فوقالعادهاي دارد و در حال حاضر هم باالترين شانس را براي كسب بهترين مدال در ميان نفرات اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا دارد.»

هادي ســپهرزاد دربــاره برگزاري اردوي تيم ملي در شــيراز براي حضور در رقابتهاي قهرماني آســيا ميگويد: «اردوي شيراز حدود يك هفته است كه آغاز شده و بچهها در اردو هستند. شب گذشــته نيز محمد صميمي توانست در پرتاب ديسك ســهميه را كسب كند و باالي 60 متر پرتاب داشــته باشد. فكر ميكنــم تاكنون حــدود 9 نفر تاكنون حضورشان در آسيا قطعي شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.