پايان ليگ جهاني با صدرنشيني فرانسه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با برگزاری ديدارهاي ســوم تيمها در هفته ســوم، ليگ جهاني مرحله مقدماتي به پايان رســيد. در ديدارهاي روز پاياني، در بلژيك تيم ميزبان با نتيجه سه بر صفر برابر فرانســه شكست خورد و از صعود باز ماند. در مقابل هم كانادا با نتيجه ســه بر يك ايتاليا را شكســت داد و به دور نهايي صعود كرد. در آرژانتين هم ميزبان سه بر يك بلغارســتان را شكست داد و از صعود ايــن تيم جلوگيري كرد و خودش باالتر از ايران در رده دهم ايســتاد. جدال برزيل و صربستان يعني تيمهاي دوم و سوم جدول هم به ســود برزيل به پايان رسيد و هر دو تيم راهي مرحله نهايي شــدند. در گروه ايران هم كه روسها با كسب سومين برد پياپي خود در هفته ســوم، از رده دهم به چهارم رســيدند و راهي دور نهايي شدند. آمريكا هم در ديداري حســاس توانست با غلبه بر لهســتان، بهعنوان ششــمين تيم راهي مرحلــه نهايي شــود. نكته جالب دربــاره هفته ســوم، جابهجايــي بزرگ تيمهــاي ميانه جدول و صعــود تيمهاي نهم و دهم جدول بود. در پايان ديدارهاي هفتــه دوم، تيمهاي بلژيك، لهســتان و بلغارســتان در باالي جدول بودند و شش تيم برتر را تشكيل ميدادند كه حاال هيچ كدام نتوانستند امتيازات الزم براي صعود را كســب كنند و از ادامــه رقابتها كنار رفتند. تيم ما هم كه هشــتم بود، با ســه پله سقوط يازدهم شــد! در پايان مرحله مقدماتي اين رقابتها، فرانسه با هشت برد و يك شكست، مقتدرانه روي سكوي اول قــرار گرفت. برزيل و صربســتان هر دو با شش برد و ســه باخت دوم و سوم شدند. روسها هم با سه برد هفته سوم خودشان، به رده چهــارم صعود كردند. كانادا هم در رده پنجــم قــرار گرفــت و در نهايت هم آمريــكا بهعنوان تيم ششــم راهي مرحله نهايي شد. بلژيكيها كه حضور در رده دوم را هم تجربه كردند در نهايت هفتم شدند و لهستان پرستاره و بلغارستان هم هشتم و نهم شــدند. آرژانتين با دو بردي كه در خانه به دست آورد، در نهايت در رده دهم قرار گرفــت و ايران و ايتاليــا هم در قعر جدول، يازدهم و دوازدهم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.