ناكامي ستارههاي ایران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي وزنهبــرداري قهرماني جوانــان جهــان از پنجشــنبه گذشــته 25( خــرداد) در توكيو ژاپن آغاز شــده اســت كه تاماش آيان رييس فدراسيون جهانــي وزنهبرداري نيز بــراي نظارت بر اين رقابتها در ســالن «اوتاســيتي» در مجموعه ورزشــي «جنرال جيمنازيوم» حضــور دارد. رييس فدراســيون جهاني وزنهبرداري در حاشيه اين رقابتها عنوان كرد كه حضور ايــران در المپيك ۰2۰2 توكيو هم موفقيت آميز خواهد بود.

تاماش آيان با اشــاره به موفقيتها و جايگاه وزنهبــرداري ايران گفت: «مطمئن هســتم حضــور ايرانيها باعــث افزايش كيفيت تمام مسابقات وزنهبرداري ميشود چون واقعا تيم و نفرات قدرتمندي دارند و در تمام ردههاي سني حضورشان به ارتقاي سطح كيفي مسابقات كمك ميكند.» آيان همچنين ادامه داد: «مطمئن باشيد حضور ايــران در المپيك توكيــو موفقيت آميز خواهد بود چون مســابقات در يك كشور آسيايي برگزار ميشود و ايران حتما حضور مطلوبي خواهد داشت.»

رييس فدراسيون جهاني وزنهبرداري با اشــاره بــه اتفاقاتي كــه در انتخابات فدراســيون جهاني وزنهبرداري رخ داد و در پاســخ به اينکه با توجه به قرار گرفتن رييس فدراســيون وزنهبــرداري ايران در گروه مخالفان شــما، گفته ميشــود كه شما نســبت به وزنهبرداري ايران موضع خواهيد گرفت؟ گفت: «نگاه من هميشــه به وزنهبرداري ايران مثبت و قابل احترام بــوده و خواهد بود. تيم ايــران و حضور ايران در مســابقات را دوســت دارم. اين كشور ايران است كه ميتواند هميشه در وزنهبرداري به خود ببالد و در سهميههاي مسابقات جهاني و المپيك حضور داشته باشد.»

پنجميــن مرحلــه از ليــگ جهاني كاراته وان- اســپانيا در حالي در اين كشور برگزار ميشود كه ســتارههاي كاراته ايران نتوانســتند بــه موفقيتهاي چشــمگيري دســت يابند. در اين رقابتها ســجاد گنج زاده و بهمن عســگري دو ســتاره ايران در اين مســابقات بودند كه از بين اين دو فقط عســگری به مدال رسيد. بهمن عسگري در حالي بهترين عملکــرد را از خود ارائه كرد كه او هم در فينال مقابل حريف خود ناكام ماند. بهمن عســگري در ديدار فينال برابر لوگان كاســتا فرانســوي 8 بر ۷ نتيجه را واگــذار كرد و مدال نقــره پنجمين مرحله ليگ جهاني كاراته وان اســپانيا را كســب كــرد. نماينــده وزن 5۷- كيلوگرم مردان براي رسيدن به فينال، پس از استراحت در دور نخســت، در دور دوم به مصاف استفان كاروانيسکي از انگلستان رفت و با نتيجه 8 بر صفر به برتري دست يافت.

او در ادامه رقابتها 5 بر صفر جردن ماهر از استراليا را شکست داد. عسگري در ديدار ســوم خود نيز لورنزو پيترومارچي از ايتاليــا را 9 بر صفر از پيش رو برداشــت. عســگري در ديدار چهارم خود نيز نيکاس كوزمــاس از يونان را 9 بر صفر مغلوب كرد و در نيمهنهايــي با شکســت ۴ بر صفر جو كاوي انگليســي راهي ديدار پاياني شــده بود. ســجاد گنج زاده يکي از ســتارههاي ايران بود كه در اين مسابقات مقابل حريفان خود شکست خورد. گنج زاده در وزن ۴8+ كيلوگرم در مبارزه نخست خود با نتيجه 2 بر صفر يوردان كوندف بلغارستاني را شکست داد و در مبــارزه دوم نيز با نتيجه 5 بر صفر سرجيو گومز از اسپانيا را شکست داد. سجاد گنج زاده در ديدار بعد مقابل ميشل بابوس از لهستان 2 بر يك نتيجه را واگذار كرد. با توجه به شکست 2 بر صفر نماينده لهستان مقابل گوگيتاي گرجستاني، سجاد گنج زاده از دور رقابتهاي ليــگ جهاني كاراته وان در تولدو اسپانيا كنار رفت. همچنين هادي عــرب نيــز در وزن ۴8+ كيلوگرم در ديدار نخست 2 بر صفر ميشل گيساندي از ايتاليا را شکست داد و در ديدار دوم مقابل خورخه لوپز اسپانيايي به تساوي صفر بر صفر رسيد و بــا راي داوران مغلوب شــد. خورخه لوپز هم در ادامه مقابل گوگيتا شکســت خورد تا به ايــن ترتيب عرب از دور رقابتها كنار برود. پگاه زنگنه مربــي تيم ملي بانوان نيز در حالي كه بــراي حضور در رقابتها ثبت نام كرده بود اما در مسابقات شركت نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.