بازنده مجتبي گليج انتخاب و تانك روسي زجركش شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي ايران كه به طور معمول در اواســط خرداد ماه هر ســال برگزار ميشد، امســال به دليل تقارن با ماه مبارك رمضان با تعويق يکماهه روبهرو شــد و قرار اســت اين رقابتها به منظور شركت در پيکارهاي كشــتي قهرماني سال ۷1۰2 جهان در شهر پاريس فرانسه در روزهاي 15 و 16 تير ماه در تهران برگزار شود.

در اين حال در بين كشورهاي صاحبنام و پيشرو در كشتي جهان، آمريکاييها زودتر از بقيه كشورها به فکر انتخاب نفرات مليپوش خود براي حضور در مسابقههاي جهاني فرانســه افتادند و رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي آزاد خود را در روزهاي 19 و ۰2 خرداد ماه در شــهر «لينکن» در ايالت «نبراسکا» برگزار كرده و مهرههاي اصلي خود را براي اين مسابقهها شناختند.

بعــد از آمريکاييها، روسها كه از قدرتهاي اصلي و درجه يك كشــتي دنيا هســتند، دومين كشــوري بودند كه رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشــتي آزاد خود را بــراي حضور در پيکارهاي جهاني ســال ۷1۰2 پاريس، اواخر هفته گذشــته در شهر «نازران» جمهوري مسلمان نشين «اينگوشتيا» در منطقه قفقاز شمالي برگزار كردند. كشور روسيه داراي 9 جمهوري مسلمان است و چيزي بين ۰۷ تا ۰8 درصد ســرمايههاي اصلي كشتي اين ســرزمين وســيع و پهناور از جمله اعضاي تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي شــوروي سابق و روسيه فعلي در سالهاي گذشته و اخير به جمهوريهاي مســلمان نشين اين كشور از جمله داغســتان، چچن، اينگوشتيا، اوستياي شمالي، تاتارستان، باشقيرستان ...و تعلق دارند.

با اين وجود روسها براي آنکه فرصت و زمان الزم را براي انتخاب و شناســايي نفرات اصلي خود به منظور شركت در مسابقههاي جهاني امسال در فرانسه از دست ندهنــد، ترجيح دادند رقابتهــاي انتخابي تيم ملي خــود را همزمان با ماه مبارك رمضان برگزار كنند و اغلب كشــتيگيران مسلمان روسيه طبق عرف معمول و مثل هميشه با زبان روزه در اين رقابتها به ميدان رفتند!

از آنجايي كه روسها هميشــه بهعنوان جديترين و اصليترين حريف كشتي ايران در پيکارهاي جهاني و المپيك شــناخته ميشوند، بنابراين نتايج به دست آمده در رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي روسيه و معرفي مليپوشان كشتي اين كشور همواره ميتواند براي كشتي ايران از اهميت بسزايي برخوردار باشد. رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي آزاد روسيه كه به مدت سه روز طول كشيد و روز جمعه به پايان رسيد، آبســتن حوادث گوناگوني بود و منجر به شکست و كنار رفتن تعدادي از نامداران كشتي اين كشور شد.

شکســت «ماگومــد قربان علــي اف» قهرمان ســال گذشــته جهان در وزن ۰۷ كيلوگرم و «آنزور بولتوكايــف» دارنده مدال برنز ســال ۳1۰2 جهان در بوداپســت در وزن ۷9 كيلوگرم كه در بازيهاي المپيك 2۰16 ريودوژانيرو هم شــركت داشــت، از جمله اين حوادث بود. به ســر وزن نرسيدن «احمد چاكايف» برنده مدال برنز سال گذشته جهان در وزن 61 كيلوگرم هم ميتوانــد يکي ديگر از حوادث اين رقابتها باشــد كه در روز نخســت اتفاق افتاد. از جمله ســنگينترين و مهيجترين رقابتهاي كشــتيگيران روس در دو وزن 86 و ۷9 كيلوگــرم اتفاق افتاد. با صعود «عبدالرشــيد سعدا... يف» كشتيگير 21 ساله روسها به وزن ۷9 كيلوگرم و دارنده دو مــدال طاي جهان در ســالهاي ۴1۰2 و 2۰15 و قهرمــان بازيهاي المپيك 2۰16 ريودوژانيــرو، رقابت اصلي براي پوشــيدن دوبنده وزن ۴8 كيلوگرم تيم ملي روســيه بين «دارن كوراقلي اف»، «شــاميل كوديا ماگومداف» و «آنزور اوريشيف» دارندگان مدالهاي طاي اروپا در چند سال اخير و همينطور «والديساو والي يف» و «ارسان علي موسي اللي يف» بود.

در اين بين والديســاو والي يف كه چند ماه پيش در مسابقات بينالمللي جام ايوان ياريگين در شهر كراسنويارســك روسيه در مقابل «مجتبي گليج» كشتيگير جوان كشورمان شکســت خورده بود، برتر از رقباي خود نشان داد و صاحب دوبنده تيم ملي روســيه در وزن 86 كيلوگرم شــد. گليج كه بــه وزن ۷9 كيلوگرم صعود كرده اســت، هفته پيش در رقابتهاي بينالمللي جام تفليس در گرجســتان برنده مدال طا شــد و در صورت انتخاب در تيم ملي كشــتي آزاد ايران در مســابقههاي جهاني بايد با عبدالرشيد ســعدا... يف همتاي نامدار روس خود كشتي بگيرد كه در رقابتهاي انتخابي تيم ملي روســيه با غلبه بر همه رقباي خود براي نخســتين بار صاحب دوبنده وزن ۷9 كيلوگرم شــد. ســعدا... يف ملقب به تانك روسي در ديدار فينال برابر «والديســاو بايســتايف» زجركش شد و به زحمت و با كمترين اختاف ممکن توانست مجوز حضور در مسابقههاي جهاني پاريس را به چنگ آورد. در پايان رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشــتي آزاد روسيه، زائور اوگايف، گادژي مراد رشيداف، آلن گوگايف، ماگومد حبيب كادي ماگومداف، ختاك تسابولوف، والديساو والي يف، عبدالرشيد ســعدا... يف و آنزور خزري يف به ترتيب در وزنهاي ‪۰۷، 56، 16، ۷5،‬ ‪۷9 68، ۴۷،‬ و 125 كيلوگرم صاحب پيراهن تيم ملي اين كشور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.