دعوت از 15 تكواندوكار به اردوي تيم دانشجویان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملــي ايــران با شکســت برابر قزاقستان بهعنوان ششــم تيمي آسيا در اســلحه اپه دســت يافت. تيم ملي ايران در بخــش تيمي اســلحه اپه توانســت با تركيب طاهر عاشوري، محمد اسماعيلي، محمدعلــي كياني و محمد رضايي پس از كســب دو برد و دو باخت بهعنوان ششم آسيا برسد. با شــروع مسابقات در مرحله يك هشــتم نهايي تيم ايــران رودرروي سنگاپور قرار گرفت و موفق شد 5۴ بر 2۳ اين تيم را شکســت دهد و به جمع هشت تيــم پاياني راه يابد. در مرحله يك چهارم نهايــي شمشــيربازان ايراني نتوانســتند حريف چينيها شوند و 5۴ بر ۰۳ بازي را واگذار كردند. تيم ملي ايران براي كســب عناوين پنجم تا هشــتم در نخستين بازي به مصاف چين تايپه رفت و در يك رقابت نزديك توانســت 5۴ بر 2۴ حريف خود را شکســت دهد اما در آخريــن بازي براي كســب عنوان پنجم برابر قزاقستان 5۴ بر ۷۳ شکست خورد و جايگاه ششم آسيا را از آن خود كرد. كسب‌عنوان‌يازدهم‌قهرماني‌آسيا‌

تيم‌فلوره‌بانوان در ادامــه رقابتهاي قهرماني آســيا تيم شمشــيربازي بانوان در اســلحه فلوره عنوان يازدهم را كســب كرد. تيم اسلحه فلوره بانوان با تركيب الهه قهرمانــي، نگين كافي و مطهره محسني به مصاف رقيبانش رفت به اين ترتيب كه تيم ملي در جدول شــانزده تيمی با نتيجه 5۴ بر 25 مغلوب ويتنام شد و در ادامه رقابتها براي كسب عنوان نهمي به مصاف تايلند رفت و اين ديدار را نيز با نتيجه ۴۴ بر ۳۳ واگذار كرد. مليپوشــان براي كســب رده يازدهم رقابتها مقابل ماكائو با نتيجه 5۴ بر 18 پيروز شدند و در رده يازدهم رقابتهاي قهرماني شمشيربازي آسياي هنگ كنگ قرار گرفتند.

با برگــزاري رقابتهــاي انتخابي درون اردويــي تيــم ملــي تکوانــدو دانشــجويان و با حــذف 9 هوگوپوش، در نهايــت 15 تکواندوكار در اردو باقي ماندند. مسابقات انتخابي درون اردويي تيم ملي دانشــجويان در گروه مردان با حضــور ۴2 تکواندوكار راه يافته به اردو در خانه تکواندو برگزار شد كه با حذف 9 هوگوپــوش، در نهايــت تمرينات با 15 تکواندوكار پيگيري ميشــود. علي چهرهقاني، هــادي تيران وليپور، آريان محمدي، مهدي يوســفي، سيدحسين احســاني، رامين حســين قلــيزاده، احمد خســروفر، اميرحســين اميدي، محمــد اينالو، فرشــاد قياســي، احمد محمدي، عرفان ناظمي، بهزاد ايلخاني، عرفــان حيــدري و علــي ســاعديفر تکواندوكاراني هســتند كــه در اردوي تيم ملي باقــي ماندند. هدايت اين تيم برعهــده ســيدنعمت خليفــه بهعنوان ســرمربي و رضا ايمانزاده و محمدتقي خضرايي بهعنوان مربي اســت. بيست و نهمين دوره مســابقات يونيورســياد جهاني دانشجويان از 28 مردادماه تا 8 شهريورماه سال جاري به مدت 11 روز در كشور چين تايپه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.