رونالدو: نيازي به زنگ هشدار نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پرتغال برابر مكزيك دو بار برتري را از دست داد و در نهايت مساوي كرد اما از نظر كاپيتان و فوق ستاره اين تيم جايي براي نگراني نيست.

كريســتيانو رونالدو كه بهعنــوان بهترين بازيكن زميــن هم انتخاب شــد، بعــد از بازي گفــت: «اين نتيجهاي نبود كه ميخواستيم اما دليلي هم ندارد كه زنگ هشدار را به صدا در آوريم. تيم بازي خوبي كرد و وقتي جلو بوديم نتيجه هم خوب بود اما فوتبال همين اســت. آنها در آخرين دقايــق گل زدند و حاال بايد به فكر بازي بعدي باشــيم. ما بايــد همچنان خودمان را باور داشــته باشــيم، اين را ميدانيم كه شانس خوبي داريم. هنوز دو بازي باقي مانده و براي همين است كه خونسرد و آرام هستيم. بايد بازي بعدي را ببريم و آن وقت يك گام به صعود نزديك شدهايم.»

رونالدو كه آيندهاش در رئال مادريد باعث شــده بيشترين حجم اخبار در چند روز اخير متوجه او باشد، در هفــت بازي آخرش قبــل از اين ديدار 11 گل زده بــود و در اين بازي هم جايزه بهترين بازيكن ميدان را به دست آورد.

مديران تيم ملي پرتغال تصميم گرفتند به خاطر مسائلي كه در مورد حضور رونالدو در رئال مطرح شده، او در كنفرانس خبري حاضر نشود و در عوض فقط در مصاحبهاي كوتاه به ســواالت پاسخ گفت. اين مهاجم 32 ساله بعد با اسكورت از مقابل خبرنگاران به سرعت عبور كرد.

پرتغال چهارشــنبه در مسكو با روســيه روبهرو ميشود و مكزيك در سوچي به مصاف نيوزيلند ميرود.

پرتغال كه اولين بار در سال 1969 با مكزيك بازي كــرده در چهار ديدار با اين تيم دو برد و دو تســاوي داشته و روند شكستناپذيري خود را حفظ كرده.

دیلي میل- پل پوگبا با گذاشــتن فیلمي روي اینســتاگرام كــه او را در حــال حــركات مــوزون نشــان ميدهد، پانصدمیــن پســت اینســتاگرامياش را جشــن گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.