اتكاي بيش از حد پرتغال به رونالدو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - نيك امس ‪Nick Ames‬

جايــزه بهتريــن بازيكن ميــدان در مســابقات بزرگ چندان اصالتي ندارند اما وقتي فيفا بعد از تساوي پرتغال با مكزيك، اين جايــزه را به كريســتيانو رونالدو داد، سوالهاي بيشتري مطرح شد.

رونالدو اصال بد نبود؛ يك گل درست كرد و روي گل ديگر نقش داشت، يك بار هــم توپ را به تيرك زد اما اين انتخاب او را در كانون توجه قرار ميدهد در حاليكه در آستانه شروع جام كنفدراسيونها يك ســوال اساسي در موردش مطرح شده: آيا واقعــا رونالدو ميخواهــد از رئال مادريد بــرود؟ بهعنــوان بهترين بازيكــن ميدان بايد در كنفرانس خبري به همراه مربيها حاضر ميشد اما اين اتفاق نيفتاد. دليلش هم «درمان» عنوان شد هرچند كسي باور نكرد چون ده دقيقه بعد كه به ميكسزون آمد براي مصاحبه رسانهها با بازيكنان هيچ مشــكلي نداشت. پرتغال ميخواست بار را از دوش كاپيتــان خود بردارد و كامال قابل درك اســت: اين تيم براي قهرماني به اين مسابقات آمده و يك سيرك رسانهاي حول مهمترين بازيكنشــان آخرين چيزي است كه فرناندو سانتوس نياز دارد؛ اين مربی در كنفرانس خبري قبل از بازي به ســواالت دربــاره آينده رونالدو پاســخ نداد. رونالدو مقاوم اســت اما بهتر اســت كــه هرگونه ناآرامي دور شود.

رونالدو حرفش را در زمين زد. بعد از تيرك، موقعيــت گل اول را براي ريكاردو كوارشــما مهيا كرد هرچند شايد قبال اين توپها را خودش گل ميكرد. شــايد شك كنيم كه آيا او همان رونالدوي هميشــگي اســت كه توانايياش پايان ندارد. در نيمه دوم خيلــي آرامتر بود اگرچه پاس او براي ژلسون مارتينز به گل دقيقه 86 سدريك سوارز منتهي شد.

يك بار ديگر ثابت شد پرتغال زيادي به رونالدو وابسته اســت. سانتوس تالش زيادي كرده تا نســل جديدي از بازيكنان را معرفــي كند اما كمي تعجب آور بود كه خريد جديد ميالن، آندره سيلوا در تركيب اصلي قرار نداشــت. برناردو سيلوا هم كه تازه به منچسترســيتي رفته، بيرون ماند. تابستان قبل تركيب ناني، كوارشما و ديگر قديميها جواب داد اما همان موقع معلوم بود كه اين الگــو براي بلندمدت بي فايده است و در اين بازي، مكزيك برتر بود.

ماموريت بعدي در مسكو برابر روسيه خواهد بود كه به مراتب جو ســخت تري براي پرتغال خواهد داشــت. اين تيم شايد به بازي بهتري از رونالدو احتياج داشــته باشــد اگر ميخواهند اين جــام را ببرند. آنها اميدوارند اخبار رســانههاي اسپانيايي در ايــن چند روز باقيمانــده فروكش كند و ستاره شــان با تمركز بيشتري در زمين فوتبال حاضر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.