سانتوس: ويدئوچك گيجكننده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فرنانــدو ســانتوس مربي پرتغال خيلي عصباني بود از اينكه در جريان تســاوي 2 بر 2 تيمش بــا مكزيك، گلشان به دليل اســتفاده از سيستم كمك داور ويدئويي(RAV) رد شده. در دقيقه 21 بازي ضربه ايســتگاهي كريستيانو رونالدو از فاصله حدود 30 متري زده شــد كه به ديــوار دفاعي خورد و در بازگشت، توپ او به تيرك دروازه خــورد و در نهايــت پپه گل زد. پرتغاليها خوشــحالي كردند اما بازي متوقف شــد چون منتظر نتيجه بازبينــي صحنه بــود و 40 ثانيه بعد اعالم شد پپه در موقعيت آفسايد بوده و گل مردود اســت. نستور پيتانا، داور بازي براي گل دوم پرتغال هم مجبور بــه مراجعه به VAR شــد كه حس مبهم و گيج كنندهاي داشت.

ســانتوس گفت: «اينهــا قوانين اســت و اگر به فوتبال كمك ميكند، عالي است اما هيچ كس تا به حال در كارش بي اشتباه نبوده. معلوم نبود كه روي صحنه قبلي چــه اتفاقي افتاده. چندان روشن نبود. روي دو گل ما اين اتفاق افتاد اما به هر حال ميپذيريم.»

دروازهبــان مكزيك، گيرمو اوچوا هم گفت: «درســت اســت كه كمي وقتگير و نامانوس اســت اما درســت است و به مرور زمان جا ميافتد. اين تكنولــوژي به فوتبــال عادالنه كمك ميكند.» آندرس گــواردادو كاپيتان مكزيــك هم نظر مشــابهي داشــت: «تكنولوژي در حال پيشــرفت است و فوتبال نميتواند عقب بماند.»

سانتوس همچنين اين تساوي را نتيجه منصفانهاي دانست: «ما با تيمي بازي كرديم كه بازيكنان خيلي خوب و تكنيكي دارد. ما ابتدا كنترل خوبي نداشــتيم اما بعد به تعادل رسيديم و ميتوانســتيم برنده از اين بازي خارج شويم. نتيجه عادالنه بود چون مكزيك هم خيلي خوب بازي كرد.»

او در تنهــا اشــارهاش به رونالدو گفت: «وقتي كريستيانو فضاي دويدن پيدا ميكرد، مكزيك به خطر ميافتاد و ما بايد بيشــتر چنين فضايي را در اختيــار او قرار ميداديــم به هر حال بازيكنان ما ماشين نيستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.