راه مكزيك باز است

شروع خوب در جام کنفدراسیونها

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مكزيــك قبل از نخســتين بازياش در جام كنفدراســيونها گفته بود ترسي از پرتغــال و كريســتيانو رونالــدو ندارد. «ال تري» ادعايــش را ثابت كرد و مقابل قهرماني اروپا در كازان به تســاوي 2 بر 2 رسيد آن هم در كمال شايستگي.

تيم خــوان كارلوس اوســوريو براي اين بازي برنامه داشــت، به صورت منظم و هماهنــگ دفــاع ميكــرد، مهاجمان مكزيك سخت تالش ميكردند تا توپ را پــس بگيرند و پرتغال را در زمين خودش تحت فشار قرار دهند. اين تيم دفاع راست فوقالعادهاي نداشــت تــا مانع از حركات رونالــدو كه با ســرعتش دفــاع را به هم ميريــزد و پاس قطري ميدهد، بشــود. مكزيك با اين ضعف كــه اوايل بازي كار دســتش ميداد، كنترل ديدار را به دست گرفت.

درســت يك ســال پيش مكزيك با نتيجه 7 بر صفر به شــيلي باخت (آخرين شكســت مكزيك در مسابقات رسمي كه در مسابقات يكصدسالگي كوپا آمريكا رقم خورد) و اوسوريو روي انتخاب خودش در مورد خاوير ارناندس پافشاري كرد. اين بار اما جواب داد و چيچاريتو گل تســاوي را زد (او تنها بازيكن جام كنفدراسيونهاي 2017 است كه در مسابقات قبلي هم گل زده. در سال 2013 سه گل زده بود). بعد از يك اشــتباه ديگر كه به گل ســدريك ســوارز منجر شــد و دوباره پرتغال پيش افتاد، هكتور مورنو در وقتهاي تلفشده كرنر ارسالي جاناتان دوس سانتوس را به گل تساوي تبديل كرد و مكزيك از مصاف با قهرمان اروپا يك امتياز گرفت.

گيرمو اوچــوا دروازهبان مكزيك بعد از ايــن بــازي گفت: «مي دانســتيم چه برنامــهاي دارند و به دنبــال كوچكترين اشــتباه براي ضدحمله زدن هستند. آنها بازيكنــان خطرناكي دارند كه به موقع در محوطه جريمه حاضر ميشــوند اما نبايد اجــازه بدهيــد عصباني تــان كنند. فكر ميكنم نتيجه عادالنهاي بود چون ما هم فوتبال خودمان را بازي كرديم و شخصيت مان را نشان داديم.»

اوســوريو به روش خــود پايبند بود و تيمــش بــراي پيروزي بــازي ميكرد. چنين حرفي را نميتوان در مورد فرناندو سانتوس زد كه شايد از تصميم براي روي نيمكت نشــاندن برناردو ســيلوا پشيمان شده باشد و اينكه در حمله پلن B نداشت بعد از آنكه پلن A براي پيداكردن رونالدو در زمين حريف منجر به گل اول شد.

راه مكزيــك حــاال آســانتر اســت. نيوزيلند حريف بعدي اســت كه يك سال قبل به تيم ب مكزيك باخته و بعد روسيه كــه اگرچه از ميزباني بهرهمند اســت اما در ســطح مكزيك بازي نمیكند. تساوي بــا پرتغال رويايي نيســت اما كابوس هم به حســاب نميآيد. ال تري با سه امتياز شــروع نكرد اما به بقيه تيمهاي مسابقات پيام داد پرتغال تنها تيمي نيست كه بايد از آن ترسيد بلكه راه مكزيك هم به فينال باز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.