توتي به آمريكا نميرود، مدير رم ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فرانچســكو توتي تصميم گرفتــه كــه بــه نيویــورك كاســموس نرود. این اسطوره فوتبــال ایتاليــا پــس از 21 فصل حضور در ســري آ با رم، بــه دوران حضــورش در این تيم پایان بخشــيد. این بازیكن 04ســاله حاضر نشد بگوید كه آیا از فوتبال كنارهگيري كرده یا فقط رم را ترك كرده است.

در ایــن ميــان باشــگاه كاســموس تالش كرد كه او را به آمریكا ببــرد اما این بازیكن اكنون تصميمش را گرفته است و ميخواهــد به كادر رم اضافه شــود. باشــگاههاي سوپرليگ چين هم در تالش بودند كه او را به خدمت بگيرند.

اوزهبيــو ديفرانچســكو، مربي جدید رم، توتي را متقاعد كــرده كه در ایــن تيم بماند و نقش جدیــدي به عهده بگيرد. ديفرانچسكو كه با توتي تجربه فتح اسكودتو را دارد، ميخواهد همتيمــي ســابقش رابط بين رختكن با مقامات باشگاه باشد و خود توتي هم این پيشنهاد را پذیرفته است.

ديفرانچســكو 74ســاله اخيــرا مربي رم شــده و جاي لوچيانو اسپالتي را گرفته است. رم با حضور او و توتي، در سال 2001 قهرمان ســري آ شــد. توتــي بيــش از 600 بازي در ليگ براي رم انجام داده و 250 گل هم در دوران ورزشياش به ثمر رســانده است. او همچنين با ایتاليا سابقه قهرماني در جام جهاني 2006 را دارد.

چلســي در تالش اســت كه مربي خود، آنتونيو كونتــه را راضي نگه دارد. آنهــا به این دليل به دنبال تقویت تيم هســتند. انتظــار ميرود آنها پيشــنهاد بهتري براي الكس ساندرو، بال یوونتوس ارائه كنند و مذاكرات بر سر انتقال تيموئه باكایوكو، بازیكن موناكو را هم شدت بخشند.

كونتــه در ایتاليا در تعطيالت به ســر ميبرد. او انتظار داشت كه چلسي در نقل و انتقاالت سریع عمل كند، چرا كــه این تيم فصل بعــد در ليگ قهرمانان حضور دارد و باید تقویت شــود امــا عملكرد مدیران چلسي باعث نااميدي شدید این مربي 74ساله شده و به همين دليل هنوز قراردادش را با این باشگاه تمدید نكرده است.

رابطه كونتــه و هيات مدیره از جنبه دیگري هم خدشــهدار شــده اینكه كونته تصميم گرفت به دیگو كاســتا از طریق پيامك اعالم كند كه او را براي فصل بعد نميخواهد. این مهاجم اســپانيایي، ماجراي این پيامك را به رســانهها كشاند و باشگاهها هم فهميدند كه او فروشــي اســت. چلســي به این ترتيب قدرت چانهزني خود بر ســر قيمت او را از دست داد. اوضاع كاستا باعث شــده كه برنامههاي چلسي براي تقویت تيم با مشــكل روبهرو شود. این باشگاه در بازگرداندن روملو لوكاكو، مهاجم اورتون براي جانشــيني كاستا هم دچار مشــكل شده است و مبلغي كه اورتون براي لوكالو درخواست كرده، او را گرانترین بازیكن جهان خواهد كرد.

با این حال ســران چلســي مطمئن هستند كه اوضاع در تمرینات پيشفصل خوب خواهد بود و آنها تا آن هنگام خریدهاي بزرگي انجام خواهند داد. یكي از بازیكناني كه چلسي به دنبالش است، ساندرو است. بپه ماروتا، مدیر یوونتوس اخيرا گفته كه پيشــنهادي براي ســاندرو رسيده كه این باشــگاه آن را رد كرده اســت: «اما نميدانم كه نظر خود ساندرو در این باره چيست. امروز دیگر بازیكنان سرنوشتشان را در اختيار خود گرفتهاند.»

انتظار ميرود پيشــنهاد چلســي تا 55 ميليون پوند افزایش یابد كه در صورت انجام انتقال، ســاندرو را گرانتریــن بازیكن تاریخ این باشــگاه خواهد كرد. ســاندرو هفت بازي براي تيم ملي برزیل انجام داده و كونته ميخواهد با حضور او، گزینههاي بيشــتري در اختيار داشته باشد.

خرید باكایوكو هم احتماال انجام خواهد شد. این مليپوش فرانسوي فصل خوبي را در قلب خط مياني موناكو گذرانــد و با این تيم فاتح ليگ یك فرانســه شــد. چلســي بيش از 40 ميليون پوند براي خرید او پيشنهاد خواهد داد. البته آمدن او لزوما منجر به رفتن نمانيا ماتيچ از چلسي نميشود.

ویلي كابایرو هم كه منچسترســيتي را بهصورت آزاد تــرك ميكند، بهعنــوان دروازهبان ذخيره راهي چلسي خواهد شــد و جاي اسمير بگوویچ را ميگيرد كه به بورنموث رفته است.

هــواداران ميــالن در جریــان بازي تيم ملي زیر 21 ســال ایتاليا با دانمارك در گروه B مسابقات قهرماني اروپا در كراكوف لهستان كه با پيروزي 2 بــر صفر ایتاليا خاتمــه یافت، براي جانلویيجــي دونارومــا دالر تقلبــي ریختند.

دروازهبان ميالن پيشنهاد تمدید قرارداد را رد كرده و هواداران روسونري از ایــن بابت عصباني هســتند و او را پول پرست ميدانند.

كانــون هــواداران ميــالن در لهستان پشــت دروازه جا گرفته بودند با بنــر بزرگي كه رویش نوشــته بود: «دوالرومــا»! روي یك ضربه كرنر آنها بــراي دروازهبان ایتاليــا مقداري دالر تقلبي ریختند.

با این كار بازي لحظاتي متوقف شد تــا توپجمعكنها كاغذها را از دروازه او جمع كنند. هــواداران افراطي همچنين در طــول بازي آوازهــاي توهين آميزي نسبت به دوناروما ميخواندند.

ديلي ميل- اسكار، ستاره سابق چلسي كه براي شانگهاي در چين بازي ميكند، در تساوي يك بر يك با گوانگژو، كنترلش را از دست داد و در پايان نيمه اول با توپ به دو بازيكن حريف كوبيد و دعوا راه انداخــت. بازيكنان حريف هم در مقابل، او را هل دادند و به زميــن انداختند. در نتيجه اين درگيريها، 2 بازيكــن اخراج شــدند اما اســكار از جريمــه گريخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.