آلوز، قدمي بزرگ در اجراي برنامههاي پپ

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - جاناتان اسميت ‪Jonathan Smith‬

پپ گواردیــوال ميخواهد كه مدافعان كناري منچسترســيتي، طوري بازي كنند كه دني آلوز در دوران حضور او در بارسلونا بازي ميكرد. راحتتریــن كار او براي این هدف این اســت كه خود آلوز را به ســيتي ببرد.

منابــع نزدیــك اعــالم كردهانــد كه منچسترســيتي احتماال او را بــا قيمت 5 ميليون پوند خواهد خرید. ســيتي با رفتن پابلو ســابالتا، باكاري ســانيا، گائل كليشي و البته خســوس ناواس كه در اواخر فصل بهعنوان مدافع راســت بازي ميكرد، اكنون به دنبــال خریــد مدافعان كناري اســت. گواردیوال ميخواهد مدافعان كناري تيمش انرژي بيشــتري داشته باشــند تا او بتواند فلسفهاش را در سيتي جا بيندازد. مدافعان او بایــد در حمالت شــركت فعال داشــته باشند اما در فصل گذشته، اینطور نبود و او مجبور شد سبك بازي تيمش را تغيير دهد.

گواردیوال یــك بار گفــت: «مدافعان كناري ما ‪34 33،‬ ساله هستند و نميتوانند مرتبا بــه جلو بروند و به عقب بيایند.» آلوز هم تازه 34 ســاله شده اما عملكرد او براي یووه در فتــح دوگانه ایتاليا و رســيدن به فينــال ليگ قهرمانان ثابــت ميكند كه او هنــوز چيزهاي زیادي بــراي عرضه دارد و گزینهاي عالي براي گواردیوال است.

او در دیدارهــاي ایــن فصــل ليــگ قهرمانــان تنها یك بازي غایــب بود كه به دليل مصدوميت بود. نقش او در رســيدن یووه بــه فينال پررنــگ بــود و او در این مسابقات سه گل زد و چهار گل ساخت، كه دو گلش در دیــدار نيمهنهایي برابر موناكو بود. او البته در ســري آ به این اندازه بازي نكرد.

از سوي دیگر، ســيتي به دنبال جذب كایل واكر از تاتنهام هم هســت. گواردیوال به این ترتيب ميتواند از سيستم چرخشي استفاده كند و در برخي دیدارها از آلوز و در برخي دیگر از واكر استفاده كند.

به اعتقاد گواردیــوال، تيمش در فصل گذشــته، ذهنيت برنده نداشته است و آلوز هــم بازیكني اســت كه متوســط بودن را نميپذیرد و آماده چالش بردن ســيتي به سطحي باالتر است.

گواردیوال پس از شكست مقابل موناكو در مرحله یكهشــتم نهایي ليگ قهرمانان گفــت: «بحث فقط كيفيت نيســت، بحث ذهنيت و حضور ذهن براي بازي در چنين سطحي اســت. البته كه ما باید براي فصل بعد تغييراتي داشته باشيم. بازیكنان باید در بازيهاي بزرگ خود را نشان دهند.»

آلوز بازیكني اســت كه هميشه موفق بوده است. او در هشت سال بهیادماندني در نوكمپ، شش بار فاتح الليگا، چهار بار فاتح جام حذفي و سه بار قهرمان ليگ قهرمانان شــد. او چهار جام هم در سویا كسب كرده بود. آلوز از نظر افتخارات شخصي هم چهار بار در تيم سال یوفا و شش بار در تيم سال فيفا حضور داشته است.

همين آمار اســت كه باعث ميشــود آلوز یكي از بزرگان حال حاضر فوتبال دنيا باشــد و حضور او در سيتي، وجهه این تيم را بهعنوان یكــي از تيمهاي قدرتمند اروپا بهبود بخشد.

او در شبكههاي اجتماعي هم طرفداران بسياري دارد: 7/9 ميليون فالوئر در تویيتر، 8/2 ميليــون الیــك در فيسبوك و 14/8 ميليون فالوئر در اینستاگرام. به این ترتيب او ميتوانــد پروفایل بهتري براي باشــگاه بســازد، چرا كه خارج از ميدان هم محبوب است. حضور آلوز به گواردیوال كمك خواهد كرد بازیكنان بزرگ را به سيتي بياورد.

این مربي بــه دنبــال خانهتكاني در تيمش اســت. او بازیكناني مانند الكسيس ســانچس از آرســنال و لئوناردو بونوچي از یوونتــوس را هم ميخواهــد و آنها احتماال دوست دارند كنار آلوز بازي كنند.

دیگر گزینههاي ســيتي براي پســت مدافع كنــاری، مانند بنجاميــن مندي از موناكو، رایان برتراند از ساوتهمپتون و كایل واكــر، ميتوانند ببينند كه گواردیوال از یك مدافع كناري چه ميخواهد.

آلوز همچنين ميتواند تجربهاش را به آكادمي سيتي منتقل كند. بازیكناني مانند پابلو مافئو اســپانيایي و جوئــل التيبودیر، مليپوش تيم زیر 71ســالههاي انگليس در این آكادمي هســتند و پيشرفت خوبي هم داشتهاند.

آلوز هرگــز در انگليس بــازي نكرده و شــاید وسوسه شــود كه یك بار دیگر با گواردیوال كار كند. او گزینهاي ایدهآل براي سيتي خواهد بود.

سايت فوتبال ايتالياميالن در حال مذاكره با جنوا است تا با پرداخت 7 ميليون يورو، ماتيا پرين را از اين تيم بخرد. قيمت اين دروازهبان 24 ساله بر اساس عملكردش ميتواند تا 15 ميليون يورو زياد شود.

منبع: سايت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.