شماره يك حقيقي دنيا هستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اندي ماري به حرفهاي اخير جان مكانرو تاخته اســت. مكانرو گفته بود كه این تنيســور شماره یك حال حاضر دنيــا با فاصله زیاد، بعــد از راجر فدرر، رافائل نادال و نواك جوكوویچ، در رتبه چهارم دنيا است.

ماري كــه این هفته آمادهســازي خود براي مســابقات تنيس ویمبلدون را شــروع ميكند و قصد دارد از عنوان قهرماني خود دفاع كند، اكنون شــاید انگيزه بيشــتري براي درخشــش پيدا كرده باشد.

ماري در صدر فهرست تنيسورهاي دنيا قرار دارد اما این بازیكن 03ســاله در ســال جاري ميالدي عملكرد خوبي نداشــته، و نــادال و فدرر توانســتهاند خود را احيا كنند. فدرر اميدوار اســت در ویمبلــدون به 91امين گرند اســلم خــود برســد و نــادال و جوكوویچ هم شانزدهمين و ســيزدهمين گرند اسلم خود را جستوجو ميكنند.

مكانــرو گفته بود ماري كه ســه قهرماني بزرگ كسب كرده، در حد سه تنيســور بزرگ دیگر دنيا نيست. ماري اســكاتلندي قبول دارد در صورتي كه كل دوران ورزشــي او را با آن ســه نفر مقایســه كنيم، این حرف صحيح است اما به ركوردش در المپيك هم اشــاره كرد كــه او در این مســابقات دو طال كسب كرده است.

مــاري گفــت: «بــراي مــن مهم نيســت دیگران چه فكــري ميكنند. من به مدالهاي المپيكم خيلي افتخار ميكنم. آنها براي من ارزش بســياري دارند.

در تنيــس، بســياري از افــراد ميگوینــد: طرف بازیكــن بهتري بوده چون گرند اســلمهاي بيشــتري برده. اگر اینطور باشد پس چرا همه ما امروز اینجایيم؟ چرا همه این مســابقات را پوشش ميدهند؟ مسابقات دیگري هم به جز گرند اسلمها وجود دارند.

اگر به قهرمانيها و همه افتخارات آن تنيســورها نگاه كنم، من نميتوانم خود را بــا آنها مقایســه كنم. شــاید من یكــي، دو كار كرده باشــم كه آنها نكردهاند اما در اكثر دوران ورزشــيام نفــر چهارم، پشــت ســر آنهــا بودهام اما این موضوع در یك ســال گذشــته صحت ندارد، چون مــن رتبه یك دنيا هســتم. من در 12 ماه گذشته بهتر از آنها بودهام و سيســتم رتبهبندي هم به همين نگاه ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.