هر 8611دقيقه يك گل، هر 778 دقيقه يك پاس گل

تحلیل خرید میلیاردی استقالل از دریچه آمار و ارقام

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شجاعیان در فصلي كه گذشت فقط 2 گل به ثمر رساند. یعني هر 1168 دقیقه یك گل كه آمار بسیار ضعیفي محسوب ميشود. تعداد پاسهاي گلي كه شجاعیان براي مهاجمان گسترش فوالد ساخته نیز به تعداد انگشتان یك دست هم نميرسد

مســاله این نیســت كه چرا استقالل با بازیكني همچون شــجاعیان قرارداد منعقد كرده. مساله این اســت كه چرا مدیرعامل باشگاه اســتقالل بدون توجه به آمار بازیكن سابق گسترش فوالد حاضر به پرداخت یك و نیم میلیارد تومان حق رضایتنامه شــده اســت. به واقع آیا شــجاعیان كه این روزها در زمره ملیپوشــان هم قرار ندارد، با 2 گل زده و 3 پاس گل این قدر ميارزید؟ پاســخ روشــن است. باشــگاه اســتقالل عمیقا در پرداختي به شجاعیان و باشــگاه گسترش فوالد دچار اشــتباه شده اســت ؛ این بازیكن تكنیكی كه فوتبالیســت بدی هم نیست، به واســطه دریبلها و حركات فانتزی كه مــورد توجه برنامه نود قرار گرفت به یكباره دیده شــد. اما او آنقدرها هم ســتاره نیســت كه اســتقالل برایش بیش از 2 میلیارد هزینه كند. شــجاعیان بازیكن خوبی اســت اما قیمت او این نیســت.

شايد ســر و صدايي كه افتخاري و توفيقي بعــد از جذب داريــوش شــجاعيان در فضاي رســانهاي و سايت اين باشگاه راه انداختند عامه هواداران را نســبت به اين خريد سرمست كند اما به واقع مهاجم ســابق گســترش فوالد آن بازيكني نيســت كه مســووالن باشگاه استقالل خيال ميكنند. آماري كــه از هافبك - مهاجم تيم گســترش فوالد در فصل شــانزدهم بر جا مانــده اين ادعا را به وضــوح اثبات ميكند كه مديران باشــگاه اســتقالل تعابير غلطي از اين خريد داشــتهاند. شــجاعيان در فصل شانزدهم مجموعا 63۲۲ دقيقه (طبق آمار ايران ورزشي) در تركيب تيمش حضور داشت. دقايقي طوالني كــه در نگاه اول اين ذهنيت را به وجود ميآورد كه شايد او در غالب گلزنيهاي تيمش نقش اول را ايفا كرده و يا به ســبب پستي كه در آن بازي ميكند، پاسهاي گل قابل توجهي داده اســت، در حالي كــه اين تصور بــا واقعيتها در تضاد است. شجاعيان در فصلي كه گذشت فقط ۲ گل به ثمر رســاند. يعني هر ۸6۱۱ دقيقه يك گل كه آمار بســيار ضعيفي محسوب ميشود. تعداد پاسهاي گلي كه شــجاعيان بــراي مهاجمان گســترش فوالد ســاخته نيز به تعداد انگشتان يك دســت هم نميرســد. طبق آماري كه به ثبت رســيده شجاعيان در فصلي كه گذشت در مجموع اين دقايقي كه در ميدان حضور داشت فقط 3 بار موفق شــد پاس گل ارســال كند. به طور ميانگين شجاعيان از مجموع 63۲۲ دقيقه حضــور در تركيب تيمش هــر ۸77 دقيقه يك بار موفق به ساختن موقعيت گل شده است. در همين تيم گسترش فوالد پريرا آماري به مراتب چشمگيرتر از شجاعيان دارد. اين مهاجم برزيلي در فصلي كه گذشت 0۱ بار موفق به گلزني شد و ۲ بار هــم پاس گل داد. شــجاعيان حتي به لحاظ آماري از رضا خالقي فر هم عقبتر است. بازيكني كه دقايق حضورش در تركيب گسترش فوالد به ۵9۸۱ دقيقه ميرســد. اين مهاجم اما در تركيب گســترش فوالد 6 بار موفق به گلزني شــد و يك پاس گل هم داد. آماري كه او را هم باالتر از داريوش شجاعيان قرار ميدهد. مديرعامل باشگاه اســتقالل كه به نظر ميرسد اسير فضاي نقل و انتقاالتــي و قيمتگذاريهاي كاذب داللها شــده بيآنكه تحقيقاتي درباره عملكرد واقعي اين بازيكن داشته باشد موافقت خود را با پرداخت يك ميليــارد و پانصد ميليون تومــان حق رضايتنامه اعالم كرد تا باشگاه استقالل بخشي از سرمايههاي خــود را صرف جــذب بازيكني كند كــه به واقع درخشش محسوسي در تيم سابقش نداشته است. رضا افتخاري كه غرابتي با فوتبال نداشت و فوت و فــن نقل و انتقاالت را نيز نميداند كامال مبتديانه و نســنجيده پس از به خدمت گرفتن شــجاعيان اعالم كرده آسمان اســتقالل پرستاره شده است! برداشتي نادرســت و كامال احساسي كه هرگز با آمار بــر جا مانده از عملكرد شــجاعيان در فصل شــانزدهم همخواني ندارد و نشــان ميدهد كه مديرعامل استقالل فرق دوغ و دوشاب را نميداند و با چشمهايي بســته گام به ميدان رقابت نقل و انتقاالتي گذاشته اســت. البته داريوش شجاعيان به واسطه دعوت به تيم ملي در سالهاي گذشته توانســته بود براي خودش نامي در فوتبال ايران دســت و پا كند و در صــف بازيكناني قرار بگيرد كه در نقل و انتقاالت صاحب مشــتري هستند اما حقيقت انكارناپذير اين اســت كــه مهاجم جديد باشگاه اســتقالل فصل موفقي را در تيم سابقش پشت سر نگذاشت و از اين انتقال به نظر ميرسد كه بيش از همه باشگاه گسترش فوالد سود جسته است به اين دليل كه مبلغ قابل توجهي را به عنوان حق صدور رضايتنامه دريافت ميكند. بيشك اگر مديران باشگاه اســتقالل بخصوص افرادي كه در بخش يارگيري فعاليت ميكنند با چشمهاي بــاز و اطالعــات دقيقتر به ســراغ گزينهها ميرفتنــد هيــچ گاه چنين مبلــغ هنگفتي براي حــق رضايتنامه پرداخت نميشــد اما عليالظاهر مسووالن باشــگاه استقالل براي آنكه خــود را برنده نقــل و انتقاالت معرفي كنند دست به چنين خريد پرهزينهاي زدهاند و عــالوه بر پرداخت يــك و نيم ميليارد حق رضايتنامه يــك ميليارد تومان هم به بازيكن ســابق گسترش دســتمزد خواهند داد كه با اين ارقام ميشــد كاوه رضايي را در استقالل حفظ كــرد و اگر هم انگيــزهاي براي جذب رضايي نبود ميشــد قبل از اينكه منشــا به پرســپوليس برود مقدمات حضور اين بازيكن را در استقالل فراهم كرد.

افتخاري: آسمان استقالل پرستاره شد

افتخاري، مديرعامل باشگاه استقالل پس از جذب شجاعيان گفته است: «جا دارد پيش از هر چيز از مديريت باشــگاه گسترش فوالد تبريز، آقايان زنوزي و نصيرزاده تشــكر كنم. حضور شــجاعيان را به فال نيك ميگيرم. با آمدن شجاعيان خط حمله ما تكميل ميشود. امســال فكر ميكنم بــا بازيكناني كه جذب كردهايــم، نتايج خوبي بگيريم و دل هواداران را شاد كنيم. دو بازيكن ديگر را مد نظر داريم كه در حال مذاكره هستيم و انشاءا... همين هفته آنها را جذب ميكنيم و تيممان بســته ميشــود.» افتخاري اعتقاد دارد كه استقالل تيم پرستارهاي شده است: «شجاعيان بازيكن بزرگي است و پيشنهادات زيادي داشت ولي به اســتقالل عالقهمند بود و در نهايت استقاللي شد. ما خيلي صبر كرديم تا او به جمع ما اضافه شد. مرحله اول، فسخ قرارداد او بود و در ادامه با خود او سه ســاله امضا كرديم. خريد بسيار خوبي براي استقالل بود. خريد او را به هواداران تبريك ميگويــم. به مســوول روابط عمومي استقالل گفتم كه آسمان استقالل پر از ستاره شد. اميدوارم اين روند ادامه پيدا كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.