استقالل‌مقابل‌جباروف‌كوتاه‌نم‌يآيد‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اين روزها داريوش شــجاعيان ســر و صــداي زيادي در بازار نقــل و انتقاالت به پا كرده اســت اما استقالل توانست از بين مشتريان اين بازيكن موفق شود او را با رقم باال به عضويت تيم خود در آورد.

همين انتقال اما باز هم ايجاد حاشيه كرد و ادعاي يكي از مسووالن پرسپوليس باعث ايجاد حاشــيهاي ديگر شد كه درباره ايــن ادعــا مديرعامل گســترش توضيح ميدهد. هوشــنگ نصيرزاده درباره ادعاي محمد تركاشــوند مبني بر اينكه استقالل نسبت به پرســپوليس پول خيلي بيشتري براي صــدور رضايتنامه شــجاعيان خرج كرده است، ميگويد: «حرفهاي او درست نيست.

تركاشــوند از اســتانبول به من زنگ زد و گفــت ۵00« ميليون تومان به شــما پول نقد پرداخت ميكنيم و براي بقيه پول رضايتنامه هــم ميتوانيم كرمالچعب را به شــما بدهيم» كه ما اين پيشنهاد را قبول نكرديم. يكشنبه شب و يك ساعت قبل از رفتن ما به باشــگاه استقالل، تركاشوند به ما زنگ زد كه «حاضريم با همان شــرايط كه براي اســتقالل در نظــر گرفتيد، پول رضايتنامه شجاعيان را پرداخت كنيم». به آنها گفتيم «طبق اصول اقتصادي حاال اگر شــجاعيان را ميخواهيد، بايد يك ميليارد و 700 يــا 00۸ ميليون تومــان پرداخت كنيــد.» مديرعامل باشــگاه گســترش با اشــاره به روش پرداخت مبلــغ رضايتنامه داريوش شــجاعيان توسط باشگاه استقالل ميگويد: «باشگاه اســتقالل 600 ميليون تومان بهصورت نقد پرداخت كرده و ســه چك 300 ميليون توماني هم داده اســت. اولين چك آنها بهتاريخ هفته اول ليگ برتر (اوايل مردادماه) اســت و آخرين چك نيز در آذرماه پاس خواهد شــد.»نصيرزاده در پاســخ به اين ســوال كه چكي كه باشگاه گســترش فوالد براي شــجاعيان گرفته، متعلق به باشگاه اســتقالل است يا خير و چــه ضمانتي براي پاس كــردن آن وجود دارد، ميگويــد: «چك بــراي حامي مالي است اما در قرارداد اين بند را قرار داديم كه اگر چكهاي آنها پاس نشود، همان لحظه ميتوانيم جلوي بازي كردن شــجاعيان را بگيريم.» همانطــور كه انتقال كاوه رضايي و كنعاني زادگان به خاطر رقابت دو باشگاه سرخابي در فصل پيش سرو صدا به پا كرد در ايــن فصل هم انتقال شــجاعيان باعث ســرو صداي زيادي شده است و رقمي كه استقالليها بابت او پرداخت كردند به يكي از بحثهاي جنجالي روز تبديل شــده. از اين انتقال هم دو برداشــت شد يكي اينكه بعضيها از بابت اين ســرو صداها ناراحت هســتند و تصور ميكنند كــه اين بازيكن هم در اســتقالل عاقبت بختيار رحماني را پيدا كند و تعدادي ديگر هم اينطور به اين ماجرا نگاه ميكنند كه شايد او كاوه رضايي ديگري شود.

باشــگاه اســتقالل در نظر ندارد كه از مواضعش در مورد ســرور جبــاروف، بازيكن ازبكستاني تحت قراردادش كوتاه بيايد. سرور جباروف هافبك تيم ملي ازبكســتان كه در نيمفصل دوم ليگ شانزدهم با عقد قراردادي يك و نيم ساله به عضويت استقالل در آمد اما به دليل محروميت اين باشگاه از ثبت قرارداد، بهعنوان بازيكن قرضي به تيم سپاهان رفت، بر اســاس ادعــاي مديــر برنامههايش قصد بازگشت به استقالل را ندارد و در اظهارنظري عنوان داشته كه اين بازيكن حتي حاضر است به قيمت تمام شــدن دوران فوتبال حرفهاي خــود و خداحافظي با ميادين، به اســتقالل باز نگردد. باشــگاه اســتقالل در واكنش به ايــن ادعاي عجيب قصد كوتــاه آمدن ندارد. اســتقالليها معتقدند كه اين بازيكن طرف قرارداد آنها بــوده و براي فصل بعد نميتواند بدون مجوزهای الزم در تيمي به جز استقالل بــازي كند. آنها اســتعالمهاي الزم را نيز از طريق فدراسيون، از فيفا اخذ كردهاند و حاال با اطمينان خاطر روي مواضع خود نسبت به اين بازيكن پافشــاري ميكنند. تا جايي كه در واكنش بــه ادعاي خداحافظي جباروف از فوتبال به جاي بازگشــت به استقالل، مدعي هســتند كه اين بازيكن اگر قصد بازگشــت به اســتقالل و يا تعامل با ايــن تيم را ندارد، ميتوانــد از همين االن به فكر خداحافظي از فوتبال باشد.

نصيرزاده:‌چ ‌كها‌پاس‌نشود‌جلوي‌بازي‌شجاعيان‌را‌م ‌يگيريم‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.