منصوريان‌تيمش‌را‌هجومي‌مي‌بندد

استقالل نياز به هافبك بازيساز دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

گرچه در مورد فهرســت خروجيهاي استقالل گمانه زنيهايي صورت گرفته اما تا به اينجاي كار عمال تنها كاوه رضايي از اين تيم جدا شــده است تا تنها خروجي اين تيم يكي از مهاجمان آنها باشد. استقالليها به ازاي يك مهاجمي كه از دســت دادهاند سه مهاجم يعني حســن بيت سعيد، سجاد شــهباززاده و مهدي قائدي جوان را جذب كردند تا جدايي رضايي كمتر به چشم آيد. تاكنون چهار بازيكن فصل گذشته استقالل با اين تيم براي فصل بعد تمديد كردهاند كه عمدتا هم بازيكنان جوان اين تيم بودند.

اميد نورافكن و سيد مجيد حسيني دو بازيكن بسيار جوان تيم استقالل قراردادشان را براي دو فصل ديگر با تيم شان تمديد كردند كه اين دو تمديد براي باشگاه استقالل بسيار ارزشمند بود. همچنين روزبه چشمي بعد از يك فصــل دوري از ميدان قرارداد جديدي با آبي پوشــان بســت تا يك ورودي خيلي خوب براي اين تيم باشــد. جابر انصاري هم ديگر بازيكن آبي پوشان بود كه با اين تيم تمديد كرد. آبيها تاكنون با چهار بازيكن جديد قرارداد بستهاند كه يكي از اين چهار بازيكن نامي آشنا براي آبيهاست.

سجاد شهباززاده بعد از يك فصل دوري از اين تيم بار ديگر آبي پوش شــد تا نزديكترين گزينه براي پر كــردن جاي خالي كاوه رضايي در پيشاني خط حمله اين تيم باشد. حسن بيت ســعيد يكي از بهترين مهاجمان فصل گذشته فوتبال كشــورمان به همراه مهدي قائدي، اين بوشهري ۸۱ ساله نيز دو خريد ديگر آبیپوشان در خط حمله بودند.

داريوش شــجاعيان اما شــايد مهمترين خريد اين فصل اســتقالل باشد. او عنوان گرانترين بازيكن استقالل را هم به خود اختصاص داد، گرچه آبي پوشــان در فصل گذشته گلزنترين تيم ليگ برتر بودند و بيشــترين تعداد گل را در بيشترين تعداد بازي به ثمر رساندند اما نوع جذب بازيكن در اســتقالل نشان ميدهد كه منصوريان نگاه ويژهاي بــه فاز تهاجمي تيمش دارد چرا كه هر چهار بازيكن جديدي كه جذب اين تيم شــدهاند، در فاز هجومي هســتند. به جز داريوش شجاعيان كه هافبك طراح و بازيســاز محسوب ميشود، حسن بيت سعيد، مهدي قائدي و سجاد شهباززاده ســه مهاجمي هستند كه از ايرانجوان، نفت و استقالل خوزستان به تيم استقالل پيوستهاند.

باشگاه استقالل در حال حاضر و با توجه به روند نقل و انتقاالتياش، تنها دو گزينه ديگر دارد كه تمام كردن كار آنها را براي فصل بعد واجب ميداند. اول تمديــد قرارداد با اميد ابراهيمي و دوم جذب پژمان منتظري. ابراهيمي بهترين بازيكن استقالل طي سه فصل اخير بوده كه گويا در مذاكراتي كه به صورت شفاهي با مسووالن باشگاه داشته با آنها به تعامل رسيده و تنها مانده مكتوب كردن اين توافقات و حضور رســمي در بين آبي پوشان. در خصوص پژمان منتظري هم صحبتهاي ضد و نقيض در اين روزها زياد شنيده شده اســت اما خود منتظري طي آخرين تماســي كه با مسووالن نقل و انتقاالت در باشــگاه استقالل داشته، گفته كه تا پايان اين هفته پاسخ نهايياش را به اين باشــگاه ميدهد. آنچه مسلم است آبيها به جز خأل هافبك بازيساز، خأل يك مدافــع مياني با خصوصيات ليدر بودن در خط دفاعي را نيز احســاس میكننــد و بازيكني با خصوصيات پژمان منتظــري در خط دفاعي اين تيم بسيار ميتواند به آنها كمك كند.

عملكرد ميــالد زكي پور جوان در فصل گذشــته آنقدر خوب بوده كه منصوريان بهعنوان بازيكن اصلي ســمت چپ خط دفاعياش روي او حساب باز كنــد. لذا اين بازيكن را بايد بازيكن اصلي اين تيم در پســت دفاع چپ دانســت اما جذب يــك بازيكن دوم براي اين پســت از ابتداي فصل نقل و انتقــاالت ذهن منصوريان را به خود درگيــر كرده كه تاكنون اين مهم روي نداده است. اگر استقالليها در اين پست به يك بازيكن جوان و زير 3۲ سال نرســند، اين احتمال وجود دارد كه همچنان يعقــوب كريمي نقش ذخيره زكــي پور را در فصل جديد ايفا كند. عملكرد وريا غفوري در فصل گذشــته در بازيهايي كه در زمين حضور داشــت قابل قبول بود اما عدم ثبات او در تركيب آبيها بيشــترين عامل ايجاد نگراني نزد مربيان اين تيم اســت. آنها مطمئن نيستند كه غفوري در فصل جديد با چه شرايطي مواجه باشد و اگر همچنان روي نوار مصدوميت گام بردارد، نميتواند مهره مورد نظر آنها باشد. منصوريان همچنان نيم نگاهي به گزينههايي كه بتوانند در پست دفاع راست بار تيم استقالل را به دوش بكشند، دارد. آنچه ميتوان از تفكرات منصوريان در فهرســت ورودي و خروجيهاي باشگاه برداشــت كرد اين است كه اين مربي تيمش را هجومي بسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.