مگويان از مرخصي برميگردد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع ارمني اســتقالل به دليل حضور در اردوي تيم ملي ارمنستان در هفتههاي گذشــته چنــد روز از كادرفني اين تيم مرخصي گرفت.

دور جديد تمرينات اســتقالل براي ليگ هفدهــم ديروز در كمپ حجازي شروع شد اما هراير مگويان با اجازه منصوريان چند روزي بيشتر اســتراحت ميكند و بعــد از آن به تمرينات اســتقالل اضافه ميشــود. در اين بين گفته ميشــود مگويان احتمــال دارد به زودي از اســتقالل جدا شــود اما چون قرارداد دارد بايد در تمرينات شركت كند.

مگويــان در 3 فصل گذشــته نمايــش نســبتا خوبــي در تركيب استقالل داشــته اما گفته ميشود با حضور منتظري ممكن است همكاري او با اين باشگاه به پايان برسد. البته منصوريان بعد از مشــخص شــدن وضعيت رابســون جانواريو، در مورد ادامــه همــكاري با هرايــر مگويان تصميم خواهد گرفت.

در روزهــاي اخيــر خبرهــاي مختلفي دربــاره ماندن يــا جدايي هراير مگويان از استقالل مطرح شده و اين درحالي است كه هنوز عليرضا منصوريــان در مــورد ايــن بازيكن تصميم نهايي را نگرفته است.

ســرمربي اســتقالل در حــال حاضر منتظر مشخص شدن وضعيت رابسون است. اگر اين بازيكن بتواند رضايتنامــهاش را از باشــگاه باهياي برزيل دريافت كند، خيال منصوريان بابت خط دفاعي راحت خواهد شــد. اين درحالي اســت كه ســيدمجيد حسيني قراردادش را تمديد كرده و پژمان منتظري هم به احتمال فراوان به اســتقالل ميآيد. اگــر جانواريو حضورش در اســتقالل قطعي شود، آن وقت منصوريان با جدايي مگويان موافقت خواهد كرد. البته اين بازيكن براي اســتقالل شــرط گذاشته كه طلبهاي مربوط به چند سال اخير را بهصورت نقد ميخواهد تا از قرارداد فصل آينده چشمپوشي كند. گفتني اســت كه مگويان در حال حاضر با پيشنهاد جدي ذوبآهن مواجه است و اگر در استقالل نماند احتماال راهي اين تيم اصفهاني خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.