بازار نقل و انتقاالت آشفته است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - جعفر برزگر ‪Jafar Barzegar‬

مجید جاللی فصل گذشــته نتیجه خوبــی با پیکان به دســت آورد و در حالی که خیلیها بر این باور بودنــد که تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر دوباره به لیگ یک ســقوط میکند اما نــه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه پیکان توانســت در جمع تیمهای باالی جــدول قرار بگیرد و چند بازیکنش هــم به تیمهای پرطرفدار بروند. به همین دلیل نگاهها بــه این تیم برای فصل جدید دقیقتر خواهد بود. آقا معلم هم به خوبی نســبت به شرایط آگاهی دارد و مشــغول جذب بازیکنان مورد نظر و آماده سازی تیمش است.

بعد از جدایی مجتبی حسینی آن هم دو ســه روز پس از توافق با باشگاه پیکان به عنوان مربی، جایگزینی برای ایشان پیدا نکردهاید؟

بعــد از آن اتفاق مــا چند گزينه را مورد بررســی قرار دادهايم كه در ميان آنها مربی خارجی هم هســت كه به نظرم طی ســه روز آينده به جمعبندی نهايی برسيم. البته در حال حاضر هنوز چيزی مشــخص نيســت و به همين دليل هــم نبايد نامی مطرح شود.

مثل همه تیمها مشــغول جذب بازیکن و آمادهسازی تیمتان هستید. تا امروز روند این مهم چگونه بوده است؟

ما در حــال حاضر گروهی از جوانان مســتعد و با كيفيــت را جــذب كردهايم. همينطور دو سهميه ليگ برتری را به خدمت گرفتيم و تــا پايان فصل نقل و انتقاالت هم فرصت جذب بازيكنان داخلی و خارجی هم داريم. البته اين را هــم میدانيم كه بايد با وسواس زياد اين كار را انجام دهيم.

بدون شــک فعالیت باشگاههای دیگــر را هم در این زمینــه پیگیری کردهاید.

در فصل نقل و انتقاالت خيلی تيمها ســر و صدای زيــادی بــه راه میاندازند و بازيكنان مطرحی را هم به خدمت میگيرند و زمان چيدمان آنها روی كاغذ هم ســر و صدايش زياد اســت. اما وقتی تيم به زمين میآيد مشخص خواهد شد كه كدام تيمها موفق بودهانــد. پس از االن نمیتوان تيمی را موفق يا ناموفق دانست. من فكر میكنم پــس از 10 هفته میتــوان درباره كيفيت تيمها نظر داد. ما همه تالشــمان اين است كه در راستای منافع باشگاه حركت كنيم.

یکــی از مشــکالت اصلی فصل گذشته بحث کیفیت زمینها بود. چقدر امیدوارید که در فصل جدید شــاهد شرایط بهتر زمینها باشیم.

در جلســهای كه با مسووالن فوتبال داشتيم خيلی روی اين مساله متمركز شدم كه برای اســتانداردهای اســتاديومها توجه بيشتری شــود. البته ســازمان ليگ پيگير مساله هســت تا شــرايط مهمترين بخش اســتاديوم كه همان چمن بازی است نسبت به گذشته بهتر شود.

متاسفانه مثل سالهای گذشته در فصل نقل و انتقاالت شــنونده ارقامی برای خرید بازیکن هستیم که این بازار را آشفته می کند.

من هم اعتقــاد دارم كه بازار نقل و انتقاالت آشــفته شده و همين زوال توليد را به همراه داشته است. زمانی كه چرخه توليد از كار میافتد يا روند آن آهســته میشــود چنين بازارهای آشــفتهای را شاهد خواهيم بود.

دو بازیکن پیکان (سیامک نعمتی، گادوین منشــا) به تیم قهرمان فصل گذشته رفتند و تعدادی هم به تیمهای دیگر این یعنی اینکه عملکرد شما در لیگ شانزدهم خوب است. از این اتفاق احساس خوبی دارید یا...

من از يك بابت خوشــحالم و از يك جهت ناراحت. شما نگاه كنيد اين دو بازيكن در فصل گذشته چقدر مطرح بودند اما امروز بازيكنــان بزرگی شــدهاند و به تيم قهرمان فصل قبل میروند. وقتی اين شــرايط پيش میآيد يعنی اينكه ما بايد مثل فصل گذشته از ابتدا شروع كنيم. اين مساله برای من مثل يك چالش بزرگ اســت. اما اينكه میتوانيم در يك سال تا اين اندازه رشد داشته باشيم و بازيكنانمــان هم به چنين تيمهايی بروند نوعی خدمت به فوتبال است.

پرونده جذب بازیکنان را چه زمانی می بندید؟

من اميدوارم تا پايان هفته آينده اين اتفاق بيفتد. ما از روز دهم تيرماه اردوی يك هفتــهای را در كرج خواهيم داشــت كه آن اردو اهميت زيادی برای ما دارد.

در لیگ شــانزدهم نتایج خوبی را به دست آوردید، برای فصل جدید چه هدفی را برای پیکان مشخص کردهاید؟

همانطور كــه قبال گفتم هدف ما در فصل گذشــته حفظ تيــم در ليگ برتر بود كه خدا را شــكر اين اتفاق افتاد. برای ليگ هفدهم در نظــر داريم كــه در نيمه باالی جدول باشــيم. البته اين را هم میدانيم كه همــه تيمها تالش و هزينــه میكنند تا به نتيجه مطلوب برسند و كار برای هر 16 تيم سخت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.