حاجی صفي همتیمي جدید شجاعي در پانیونیوس

مقصد كاپيتان مليپوش سپاهان مشخص شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه يوناني به صورت تلويحي خبر جذب دوميــن مليپوش ايراني در روزهاي آتــي را تاييد كرد تا ليــگ يونان بهعنوان دومين تجربه كاپيتان ســپاهان در ســفر به اروپا لقب بگيــرد. در حالي كه روزهاي گذشــته اخبــار و شــايعات گوناگوني در رسانههاي يوناني پيرامون اضافه شدن يكي دو مليپــوش ايران به باشــگاه پانيونيوس منتشــر شــده بود اين باشــگاه يوناني در خبري كه روي خروجي ســايت قرار داد به نحوي اين انتقال را تاييد كرد.

ســايت خبــري باشــگاه پانيونيوس در خبــري از احتمال جايگزيني احســان حاجیصفــي مليپــوش ايرانــي بهعنوان جانشين ريســوانيس مدافع چپ جدا شده خبر داد و نوشت مسووالن باشگاه در حال پيگيري مراحل نهايي اين قرارداد هستند تا خيال شان از بابت جناح چپ آسوده شود.

پانيونيــوس آتن هماكنون مســعود شجاعي، مليپوش ايراني را در اختيار دارد و بــا جذب احتمالي احســان حاجیصفي همانند نيمفصل اول فصل گذشــته سوپر ليــگ يونــان داراي ۲ لژيونــر ايراني در تركيب اصلي خــود خواهد بود. پانيونيوس فصل گذشــته كريم انصاريفرد و مسعود شــجاعي را به صورت همزمــان در اختيار داشــت كه انصاريفرد در نيمفصل دوم به تيم المپياكوس پيوست.

با توجه به اينكه خود احســان حاجی صفي هــم در آخرين مصاحبــهاش تاييد كرده بود ظــرف يكــي دو روز آينده تيم اروپايــي را معرفــي خواهد كــرد ميتوان گفــت پانيونيوس مقصد آتــي اين بازيكن خواهــد بود بلكه او بتواند شايســتگيهاي خود را در دومين تجربه لژيونر شــدن در اروپــا به معرض نمايش بگــذارد؛ بازيكني كه سپاهانيها سخت تالش كردند او را در جمع بازيكنان خود حفظ كنند اما به جايي نرسيدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.