احسان در مسير نويدكيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سپاهان چقدربا حاجی صفی قرارداد میبندد؟

داســتان احســان حاجــی صفي و سپاهان، داستان يكي دو روزه نيست، اين بازيكن بعد از حضور چندين ســاله، يكي دو سالي است كه تالش ميكند، فوتبالش را در جايی غير از ايران و ســپاهان ادامه دهد اما او در طول اين ســالها هيچ گاه موفق نبوده اســت. حاجــی صفي حتي زماني كه براي گذراندن دوران ســربازي راهي تبريز شــد، در تراكتورســازي هم نتوانســت هرگــز عملكــرد خوبش در سپاهان را به نمايش بگذارد و تكرار كند اما او هر چقدر كه در باشــگاههاي ديگر ناموفق عمل كرده در ســپاهان روزهاي خوبي را سپري كرده است.

بعد از پايــان ليگ چهاردهم، گمانه زنيهــا در باره جدايــي حاجی صفي از سپاهان و پيوســتنش به تيمهاي ديگر مثل اين روزهــا داغ داغ بود و او در باره اين گمانــه زنيها، تاكيد كرد در صورتي كه از ايران خارج نشود، حتما در سپاهان اصفهان خواهد بود. با همه انتقادهايی كه به پيوســتن او به اف اس وي فرانكفورت وجود داشــت، اين بازيكن ترجيح داد در ليگي پايين اما خارج از كشــور به ميدان برود. حضور او در اين تيم عاقبت خوشي نداشت و احسان بعد از سقوط تيمش به دســته 3، مجددا به كشورمان بازگشت. در روزهايی كه باز هم گمانه زنيها براي حضورش در تيمهاي ديگر وجود داشت و شايعات جدي مطرح ميشد، يار قديمي ســپاهان مجددا به اين تيم برگشــت و توانست كمك حال ويسي و تيمش شود.

حاجی صفي در برگشــت دوباره به سپاهان، روزهاي خوبي را در تيم سپري كرد و گلهاي حساســي را براي تيمش به ثمر رســاند اما با پايان ليگ شانزدهم، بــاز هم گمانه زنيها در بــاره تيم آينده او به راه افتاد. هافبك ســپاهان اما با رد اين گمانه زنيها باز هم مدعي شــد كه در ايران براي ســپاهان به ميدان خواهد رفت و حضــورش در تيمهاي اروپايي را مطرح كرد. به ايــن ترتيب اين براي بار اول نيســت كه احســان تالش ميكند، فوتبالــش را در جايی غير از ســپاهان و ايران پيگيري كند امــا او تاكنون موفق نبــوده و بعيد به نظر ميرســد بتواند در خــارج از ســپاهان به نتايــج دلخواهي برســد اما ماجراي بازي نكردن احســان براي تيمهاي ديگر چيســت؟ بايد به اين نكته اشاره كرد كه احسان اولين بازيكن سپاهان نيست كه فقط براي اين تيم به ميــدان ميرود. پيش از او محرم نويدكيا هم همين شرايط را داشت و براي تيمي غيــر از ســپاهان بازي نكــرد. حال اين ســوال پيش ميآيد كه سپاهان چقدر به بازيكنانش ميدهد كــه آنها نياز به فكر كردن به ساير تيمها ندارند و اين موضوع چرا فقط در ســپاهان رخ ميدهد؟ حتما دليل منطقي براي اين مساله وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.