صانعي تيم ملي فوتسال بانوان را همراهي نميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

طي روزهاي گذشته اخباري مبني بر حضور علي صانعي در تيم فوتســال بانوان و همراهي اين تيم در مسابقات آسيايي داخل ســالن مطرح شده بود كه ايــن موضوع واكنش كميته فني و توسعه فوتسال را در پي داشت.

عبــاس ترابيان ميگويــد: «قبال نامهاي از سوي كميته بانوان به كميته فنــي آمده بود كــه الزم به ذكر چند نكته است.

قبــل از اينكه اين نامه به كميته فني بيايد، ما در مورد مربيان تيم ملي در بخش مردان اعــالم كرديم كه هر مربي بايد در يك تيم فعاليت داشــته باشد و امكان فعاليت همزمان در تيم بزرگســاالن و تيم اميد نيست. حضور يك نفر در يك تيم بهعنوان سرمربي و در تيــم ديگــر بهعنــوان مديرفني شدني و صحيح نيست. نميشود علي صانعي هم در تيم ملي بزرگســاالن و اميد مردان باشــد و هم مديرفني تيم بانوان. متاســفانه بعضي از دوستان در محافلــي عنوان كردهانــد كه صانعي براي مســابقات داخل ســالن در تيم بانــوان فعاليت خواهد كــرد كه نظر كميته فني اين نيست.»

رييــس كميتــه فني فوتســال ميگويد:«البتــه مســائل اينچنيني در كميتــه فنــي بررســي و ارزيابي و در نهايــت نتيجه گيري ميشــود امــا مســووليت اجرايــي آن با خود فدراسيون فوتبال است. اگر تصميمي بر خــالف تصميمات كميته فني اجرا شــود، صالح فدراســيون است. كادر فني تيم فوتسال بانوان براي مسابقات داخل ســالن آسيا معرفي شده است و در آن فهرست، سرمربي هم مشخص است. وقتي اين تيم سرمربي توانمند و مقتدري دارد، ديگر نيازي نيست كه از مربيان ديگر استفاده كنند مگر اينكه بخواهند از بزرگان فوتســال مشورت بگيرند. مــا هم عزيزان زيــادي را به جز علي صانعــي به تيم بانوان معرفي كردهايم كه ميتوانند از آنها مشــورت بگيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.