تكميل فهرست با پادواني، بختيار و مهاجم خارجي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميــر قلعهنويي بــا حفظ 13 بازيكــن از فصل قبل ذوبآهــن و جذب دو بازيكن به نامهاي اســماعيل شــريفات و حميد بوحمــدان، فقط 3 ســهميه براي جذب بازيكن بزرگســال در اختيار دارد. 3 ســهميهاي که گويا قرار اســت به جذب يــك مدافع مياني، يك هافبك بازيســاز و يــك مهاجم هدف اختصــاص پيدا کند. بازيكناني چــون لئوناردو پادوانــي، بختيار رحماني و يــك مهاجم تمام کننده خارجــي که مذاکره با آنهــا صورت گرفته و توافقهايي نيز انجام شــده. اگر اين 3 بازيكن جذب شــوند، فعاليت ذوبآهن و امير قلعهنويــي در فصل نقل و انتقاالت به پايان خواهد رســيد. فصلــي که براي ذوبآهــن و امير قلعهنويي دير آغاز شــد اما به نظر قرار اســت زودتــر از حد تصور به پايان برســد. دريافــت مبلغي قابل قبول ميتواند راهي اصفهان شود و پيراهن ذوبآهن را بپوشد.

ســرمربي ذوبآهن براي تقويت خط هافبك خود روي جذب بختيار رحماني تمركز كرده و در حال يافتن راهي براي شكار او است. بختيار هنوز با مديران باشگاه فوالد به توافق نرسيده و مشخص هم نيست آيا در اين تيم بماند يا نه. بخصوص كه فوالد ايمان مبعلي را هم جذب كرده و با حضور او شايد جا براي بختيار رحماني در خط هافبك اين

قلعهنويي اگر بتواند نظر بختيار را براي حضور در ذوبآهن جلب کند، سومين بازيكن فوالد است که به عضويت اين تيم در ميآيد. قلعهنويي جز بختيار، روي جذب يك مهاجم طراز اول نيز تمرکز کرده و دنبال راهي است تا بتواند پاي يك تمام کننده تمام عيار را به ذوبآهن باز کند.

تيم اهوازي تنگ شود.

قلعهنويي اگر بتواند نظر بختيار را براي حضور در ذوبآهن جلب كند، سومين بازيكن فوالد است كه به عضويت اين تيــم در ميآيد. قلعهنويي جز بختيــار، روي جــذب يك مهاجم طــراز اول نيز تمركز كرده و دنبال راهي اســت تــا بتواند پاي يك تمام كننده تمام عيار را به ذوبآهن باز كند. در بــازار نقل و انتقاالت ايــران، مهاجمي كارنامه دار وجود ندارد و به همين دليل شــايد قلعهنويي جذب مهاجم خارجي را در دستور كار قرار بدهد. مهاجمي خارجي در قوارههاي بنگستون كه فصل قبــل گلهاي حساســي براي ذوبآهــن به ثمر رساند.

با جذب اين سه بازيكن و البته يك دروازهبان كه زير 3۲ ســال خواهد بود، ذوبآهن به فعاليت خود در بــازار نقل و انتقاالت پايــان خواهد داد. فعاليتي كه دير آغاز شــد اما به نظر زود به اتمام خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.