خطهافبكبينالمللي؛نقطهقوتصنعتنفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيمان شــيرزادي مدافع فصل گذشــته استقالل خوزســتان كه با بازيهاي خوبش در اين تيم توانست نظر چند تيم ليگ برتري را به خود جلب كند، در نهايت فوالد خوزستان را انتخــاب كرد تا بار ديگر شــاگرد سيروس پورموسوي شود.

شــيرزادي در رابطه با حضورش در تيــم قرمز اهــوازي ميگويد: «با وجود پيشــنهادهايي كه داشــتم، واقعا دلــم به ماندن در خوزســتان بود. پس از پيشــنهادي كه از باشگاه فوالد داشــتم، با قلبم تصميم گرفتم در خوزستان بمانم و اين فصل براي فوالد بازي كنم.»

مدافع چــپ فوالد خوزســتان درباره ادامه همكاري با پورموســوي اينچنيــن توضيــح ميدهــد: «پورموســوي يكي از مربيان خوب فوتبــال ايران اســت و كار كردن با او به فوتباليســت روحيــه ميدهد. خوشــحالم دوباره زير نظــر او كار ميكنم و اميــدوارم در كنار او فصل موفقي را پشت سر بگذارم. اميدوارم امســال با كمك و همراهي هواداران فوالد كه بســيار به اين تيم تعصب دارنــد، آن را به جايــگاه اصلي خود برســانيم. همه بايد تــالش كنيم تا روزهــاي خوبــي براي فــوالد رقم بخــورد. به نظرم فــوالد ميتواند به جايگاه اصلياش برگردد.»

پيمان شيرزادي در مورد جدايي از اســتقالل خوزستان هم ميگويد: «بــا اســتقالل خوزســتان روزهاي خوبي داشــتم ولي فصل گذشته به دليل مشكالت مالي كه با آن مواجه شــد، به همه بازيكنان و مربيان تيم سخت گذشت. ما تا پايان ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا به خاطر مردم خوزستان، پاي كار مانديم و با غيرت و تعصب بازي كرديم.»

شــيرزادي دربــاره طلب خود از باشگاه اســتقالل خوزستان ادامه ميدهــد: «من طلب زيــادي از اين باشــگاه دارم و هر بازيكني جاي من بود، ديگر در ايــن تيم نميماند. در دو فصلي كه براي استقالل خوزستان بازي كردم، ۶۸ درصد از اين باشگاه طلب دارم و تاكنــون آن را دريافت نكردهام.»

فراز كمالوند سرمربي جديد صنعتنفت آبادان بعد از اينكه موفق شــد كرار جاسم، آگوستو ســزار و مگنو باتيستا را به اين تيم ببــرد حاال بــه دنبال جذب لوســيانو پريرا اســت تافهرســت بازيكنان خارجي خود را تكميل كند. كمالوند در همان بدو ورودش در صنعتنفت آبادان اعــالم كرد بازيكنان خارجي اين تيم را نميخواهد. اين در حالي بود كه خيليها معتقد بودند گوي هيان كيم هافبك كرهاي از كيفيــت بااليي برخوردار

ايمــان مبعلــي درحالي بــه فوالد خوزستان پيوست كه فصل قبل از ناحيه ربــاط صليبي دچــار مصدوميتي جدي شده بود.

هرچند بحث عمل جراحي او مطرح بود، ولي مبعلي در نهايت تصميم گرفت جراحي نكند و با انجام تمرينات ويژه به شرايط بازي برسد. نكته جالب اينجاست كه او در برگه قراردادي كه با فوالد امضا كرده، در مــورد مصدوميتش تعهد داده اســت. ايمان مبعلي در اقدامي باارزش تعهــد داده اگر دچــار مصدوميت زانو شود، بدون اينكه خواستهاي داشته باشد اســت. در هر صورت كمالوند تشخيص داد بازيكنان خارجي جديدي به تيم اضافه كند. بازيكنانــي كه معلوم بــود از همان ابتدا در ذهنــش بودند تا به تيم جديدش بروند. اين اتفاق خيلي زود و با كرار جاسم افتاد. هنوز چند روزي از اعالم رســمي امضاي قرارداد كمالوند با صنعتنفت نگذشته بود كه كرار جاســم به اين تيم پيوســت. بعد از آن هم شــاهد حضور آگوستو ســزار بوديم. سپس خبر رســيد مگنو باتيستا و لوســيانو پريرا قــراردادش را با فوالد فســخ كند. البته مبعلــي در حال حاضــر وضعيت خوبي دارد و كادر فني فوالد اميدوار اســت از شــروع ليگ برتر بدون مشــكل خاصي ايمان را در اختيار داشــته باشد. مبعلي در يكــي از تمرينهاي پايان فصل نفت تهران مصدوم شــد و حتــي فينال جام حذفي را از دســت داد. به خاطر همين صحبتهاي زيادي در مورد خداحافظي ايمــان مبعلي از فوتبال مطرح شــد كه او اين مســاله را تكذيب كرد و به فوالد خوزستان برگشت تا نشان دهد هنوز هم يكي از بهترينهاست. هم قرار اســت به اين تيم بروند كه بار ديگر شاگرد كمالوند شــوند. باتيستا با گسترش فوالد قرارداد داشت اما به خاطر اينكه مورد تاييد لوكا بوناچيچ سرمربي اين تيم تبريزي نبود به راحتي توانســت جدا شود. پريرا هم با چند پيشــنهاد خوب مواجه شده اما قرار اســت امروز به ايران برگردد تا انتخابش را نهايي كند. به نظر ميرسد پريرا هم تصميم نهايــياش را گرفته و به زودي راهي آبادان خواهد شد.

ســيامك كوروشــي مدافــع فصــل گذشته ســايپا كه قراردادش با اين تيم به پايان رســيده، ظاهرا مورد تاييد كادرفني نارنجيپوشــان براي تمديد قــرارداد قرار نگرفته. كوروشي در مورد پايان قراردادش با سايپا ميگويد: «حضورم در سايپا منتفي اســت اما در حال مذاكره با چند تيم براي انتخاب باشــگاه فصل آينده خود هستم.»

صنعتنفت آبادان بيشترين تغييرات را در فصل نقل و انتقاالت در خط مياني داشته است. مگنو باتيســتا هافبك سابق گسترش فــوالد تبريــز نهميــن ورودي صنعتنفت آبادان در نقــل و انتقاالت تابســتاني بود تا كمربند ميانه زمين زردپوشــان با حضور اين بازيكن برزيلي محكمتر از قبل شــود. باشگاه صنعتنفــت با نظــر فراز كمالونــد در نقاط مختلف ميدان بازيكنانــي را جذب كرده اما بيشــترين تمركــز اين تيــم در دوره نقل و انتقاالت به ميانه ميدان معطوف بوده، جايي كه بــا حضور بازيكناني از مليتهاي مختلف، يك خط هافبك پرمهره شــكل گرفته. كرار جاســم هافبــك عراقي از تراكتورســازي به صنعتنفت آمده و آگوســتو سزار برزيلي هم پس از ســپري كردن تجربــهاي ناموفق در ليگ امارات به فوتبال ايران بازگشــته است تا روزهاي خوبش در تراكتورسازي را اين بار در لباس صنعتنفت تكرار كند. مگنو باتيستا ديگر بازيكن برزيلي اضافه شده به خط مياني زردپوشــان بوده كه از تبريز بــه آبادان نقل مكان كرده تــا اين مثلث خارجــي در كنار هافبكهاي ايراني صنعتنفت تشكيل دهنده خط هافبكــي باتجربه و پرمهره از مليتهاي مختلف باشند. حاال بايد ديد اين خط هافبك بينالمللي در ليگ هفدهم تا چه حد ميتواند موفق باشــد و آيا ميتواند آمار خوبي از خود به جاي بگذارد يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.